جدیده مطبوعات

: دوم) و اول( دروس قرآنی

Maarif - - ٢ ء٢٠١٦ اكتوبر معارف -

ا ا ر ر رو ا

ا و ر م م با و ا م ت متو با ب را ا و ار ا ت رو ١٠٠ م ٢١

٢٠٢٠٠٢ مار ا م م امع تب م اور تا و ا ب ا ف م ا تا ا

م مابع و و ا ر ما تار و رو ع ا م ا بار با ا ر ا ت ا ا و ا اور تاو و را و ا ا ا ب ا ا مرت و تا ا ور ا م را ا ب ا رو م را و و و م موم ر اور اب م تو و ا اور ر ور م و ا ا ب ا ر ا ا ور ا ب و رو و و ا ا و ا ا را م ور ا ر ت ا ر و ا ت و مو ا ا ا رو ا ر م ا ا ا ا اور ر ت م تو ا ا و ا تو و ر ت را ا ا ر اور و ر ا ا او ا ا و رو ما ر و بر و ت بو اور ات ا و مو م ورتو ب ا ا رو ار ا و توا ار ت ا و توب ر ا ر ر ت ر را ب ر معام ما و معا و و ب ا اور رو ر م را ا مو ا وارا ا و ا ا برتا ر اور ا ا و اور ا ا ر با ا ا ات اترت م ار ب و م با ا ا ت متو ا ا ابو ر رو ا ادبیات: و قرآنیات

ت رو ٠ م ا م با و ا م

ور و م رب عب ار م تر ا ب ا اور را بر ت تعارف ا ر را ا و مو را ر ت م ا را ا ر ت اور ما ر ت ار م ا را ا ا مو اور ا ا تابو ا ر را ا و تو و ا و مو ما را ر ا امت ا مو اور ور

Newspapers in Urdu

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.