میں لائبریری رضا پور رام مخطوطہ عربی نادر ایک محفوظ الکافیہ‘‘ شرحــ’’

پروفیسر حسن بیگ

Maarif - - ٢٠١ جولائی -

صابر تبسم ڈاکٹر

لائ و ی جو ج و و و و لا لائ ی و ی و ی و ی ج وئ و و و

وئ و و و جو وجو لائ و

و و ی لا لائ ج ی ئی و ١٢ و و و و ی

و و ج و ج و ی ١٢ ی ج و و و ج ی و ی و ی و و ج ی و و و وئی وج ی ی ج ی ج ی ج و ج و ی و ی و ی و

ی ج ئی و و و و و و لائ و

ج ی ١ لائ و وجو ی ج ١ وجو و و ی و و لا لائ ج ی ی وج ی و و و ی ی ١٢ ج و ی ج ج ج و ی ی و و و و و ی و ی ی

ی و و و ی و لائ و

وج ی و ٢ وجو ی و ی و و و ج و ی و و و و ی و و ی و ی ج ی ج

ی و ج ج و ی و ی 28.5x17 ئ و و و ی و و و ٢ ی و و و ی ج ئی و لائ و ی ی ولا ی و ١ ٠ ١ ج ی ئ و

و و و و و ی ی ی و ج ی ولا

ی جو ی و و ئی ی و و ئ و ج و ی و و و و

ی و و ئ و و

و و و ی و وجو ئ ج وئی ی ی ج ج ئ و ١

و ی ج و ی ج ئ و و و ج ج ی

و ی و ی ج و و و و و و ج

ی و وئی ج و و لا ٢

ی و لا و ی ی ی ی و ج ی و و ی ی و ج

ی ی و ئی ئی ی ج

ی و ج ج ئ ی و ج ١٠ ج

و و ی

ی و ی و و و و ی ی ١ ی ١١ لاو و ی ی ی و

١١ ی ی و و ١١ لاو ٢

ج ی و

ی ی ی و ی

ئ و

ی و ی ی لا و

١٢ ج ج ی و ی و و ١٢ ی ی

١٢ و ی و و ئ و و ی ج ی ج و و و ی و ١٢ و و ی

وئی ی ی

و ی و و

ی و ی و ج ١٢ و ١٢ وجو و وئی ی ج و ی ی ی و و ی ی و ی ی و لائ و

و و و ج و ج ج ی ی ی ی ی ی و و ی ج

ی ی و ج ئ ی

ی ١٠ ج ئ و ج ئ

ی ی ج ١٠ ١

ی

ی و و ی

ی و ١٠

١ ی ج ئ و ج ١ لاو

و ١ ی ی ج و

ی ئ و ١١

١١ ١٠ ی ی و ئ و ج ج و و جو و و و و و

و ج ی و و ی و و ١٠ ٠ و و ج و ج ی و و و ج وجو وئی ی و

ی ی و جو ی ١٢ ی و ی و و

وج ی و و و ی و ی و و لائ و

تعارف : ی و ج ی و و ج و و ی ی و و ج و و و ج و و ج و ج ٢ و و ج ١١ و ٢ ١

٢٠ ٠ و ١ و ج و و

ی وجو و و و ی ی و و ئ ی و و و ی و و ئی و ی وج ئی ج و ی ی و و و

و ئی ٢ وئ و ی و و و ی و و و

ی ی ئی ج و و و و و ئی و و ج ی ئ و

و ئ ج ی ئی ج ج

ی و ی و و ی ئی ج و ی و وئ وئ

و )( و ی ی و و ی

ی ی

و و ی و و و

و و ی و ی ی و ی ١١ و ج ی و ١ و

ئی ج و و و و ی ج ی ی ی و

و و ی ی

ی ی ج و و و

ج و و ی ی ی ج ج

ی ی ی ج ج ی

و جو ی و و و و و ی وئی و و و و ج و ی و ی ی و و ج و و و ج و و و و و

ئی ی و ی ی و افغان: ی وئی ج و ی ج و جو جو و و و ی و و ج ج و و و و ی ی ج و و و ی و و و ١٠ ئی و و و و و ج ج جو ی و و

ی و ی و و ی و منظر: پس نسلی ئ ی و

ی ی وئی

ی و و ی ئ و و و ) ( ١١ و و و و

و ج ولا ی و ئ ی و لا و و ج جو ی و ی و و و ج ج و ج و و ی ج وئ و وج ی و ی و ی و ئ ی ج

ئ ی و ی ٢ و و و ی و و

ی ئ و ی و و و و و ج ی و لاو جو و ی ولا ی و

و و ی ی و و و و ی و ی و و و و و ی ی و و و و و و و

و و ی و ی و ی و و و و ئ ی و و ئ ی و ی و وئی ی و ی و

و ی و و و و و ولا و ی و ج ی و و و و و جو و ی و و و وجو ی و و و ی و ی و و و و و و ولا ی و ئی ی ولا ی ی و و ی ی ج و و ١٢ و

و و

) ( ١ و و ی و و ج و و و ج ئ ی و ئ ج ی ی ی و و و ج ی ئ ج و و ی و ی ئ و ج و و و ج ی

١ ی ی و ج ج و و و جو و و و و و و و ١ ج

و ی و جو و

و و و ی صلى اله عليه وسلم ی و وئ و و ج و و ی و و و

ئ

و و و ١ ( صلى اله عليه وسلم ی و ولا ی

ی و ١ ی ج و ئ وئ و و و ئ و ی و

و ئ و ی و ئی ١ عہد خلافت راشده: و

ی و و ی و ی و ج ج ئ و و ی ئی ولا ج و ج و ی ی و و ئ ی و و و ١ و ی و ج و ج و و و و ج و و و ٢٠ و ئ و وجی و و ی ی

و و ئی و ج و جو و ی ی ٢١ و ی ئ و ی و ی و ی و ی و ی ج و ئی ج و و و ج و و ج و و ئ و و ج و

و ئ و ی و ئ و و ی و ئ ی و و و و و ئی ی و ی ی ی و ی و و ج ی و و و و و و و و ج و و ج و ج و ی و و ئ و و و ی ج

و اثرات: پر افغانستان کے تمدن و تہذیب اسلامی و و ئ و و و ی ی و ج و و و و و ی ج و

و ی و و و و ئ و ی ج ی و ی ئ و و ی و و و و ج ی و و و و و و صلى اله عليه وسلم و جی و و ج و ی و و و ئ و و و ی و و و ی و و

و و و ی ج ئ ی وج

و و ی و و و ی و ی وجو ی و ی و و ی و و ی و و و و و ئ و ی ئ و و ی ج ی ی و

و و ی ی ئی ٢٢ علمی و تہذیبی ترقی: و ی ئی ج و و ئ و ی لا جی و و و وجو ی و ئی و ی ئ ج ی و ئ ج و و ی و ٢٢ ی و ی و ی و ی و ئی ی ج

٢ و ی و

و ی و ی و و و ی ی و و

٢ و و و ج و و

ی ی و ی ی ی و ی

ی لا و و ی و ی ج و ی ج جو و ی و و ج ی و ی و و و و لا و و ج و ی و و ج جو و ٢ و و ج ج و و و ی

ج ی و ج ی لا و ی جو و و و و و ج ج ئ و ج و وئی ئی و و جو و و و ی و ج و ی و ج و ج و و ی ولا و و ی و لا ی ج و ی و ی ئ و و ج ی ج ج و و و و ی و و و و ی و ی وج و و و و و و ی و

٢ و ی ی و ی ی ئی و و ی و ی ج و

لا وئی و لا و و

ج و ج و و ئی

٢ ی ی و وئ ج و و ی افغانستان: اور ابدالی شاه احمد و ی و و ٢ ئی و ٢ و و ١١ جو ی ئی ی ی ج جو ج ی و و و و و ی و و

٠ ی و ج ی و ی ی ج

ی و ئ ی ی ١١ ٠ ی و ی وئ ج و و و و و و ی و وئ و و ی ئ و ی ی ئی و و و ی و ١ ١ ئی ی و ی ی و ج و ی و و و و ی ی و و ج و و ی و ی و ولا ی و ١ ی و ی و ئی ی و و ی و ی و و و لا ی ی و و ی

٢ ی ی و ی و و ی و و و و و و و ی ی و ج ی ی و جی و

ی و و و و و و و و و و و و ی و و ی و

ج و و و و ی

ی ج و ی وج ج و و وج و ی ی و و و ی و و و و ی و و جو و و و وجو ج ئ ج ٢٠ و ج ئ و و و ١١

ی ی و ی جائزه کا اثرات کے تک ثور انقلاب سے خان لله امان و و ی و ی ی و ی ئ ج ی و و ١ ٠١ و ١١ ج ی و لا و و و ئی ی ج و ئ ج و ی و ج ئ ج و ئی ی ی ج لا ج ی ی و لا ئ ئ و ج ی ئ و و ج ی و ی ج ئ و ی ئ ج و ی و

ی و ١ ١ و ٢

و ی و و لا و و و ی و و ی و لا ی ی ی و ی ی و و ئی و و و و و و ی ی ١ ١ و و و ج ی و ی و و ئی و ج و و ج

و و ئ ئ و و ج و و و ولا ی و ی و و ی ی ی ی لا و و ی و و و و و و ی و و و ی ی ی

ج و و و و و جو و ج و ١ ٢٢

ی ی و جی و و ی ج و و و و ج و ج ج ی و ئی جی و ج ی و و ئ ئ ج و ی ی ئی ی ی ی ی ی و و و و و و ئی ی ج و ئ و و ج

و ی ی و ی ئ و

ج و ی و ئ و و ئ و و و ئ و ی و و ی و و ج و ی ج ج و ئ ئ و ١ ٢ و ج و و ی ی و ئ و و و و و ج و و و و و ئ و ج و و ئ و و ی و ی و و ی ج ٠ و ی ی و لا و ئی و ی ی ی و ئ ١ ئی و و

ی و

و و ی و و ی ی و ی و و و ج و

٢ ج و و و ئ و ی و ی و ی ج و لا ی و ی ج ی و و و و ی و و و جو ج

ی و ی و ی و ی و ی

و وئ ی و جی و و و لا ی و جی و ی ج و وجو ی و ی ی و و ئ و ی و ی و ی ی و ی ئ ی و ی ی و ی و و و ی ی و ی ی و و و لا و و ج و و ئی ی ی و ج ی و و و

ی ی و و

ی ی ئ و ج ی ج ج وجی و ی و ی و و و ١ و و ولا ی و ج ولا ی و

و و و و و ئ ١

ی و و ی و ئ و ی و ئ ئ و و ی و و و ج ی و ی ئی ی ی و ی و و و و ج ی و ج ی و ی و ١ و ی و ئ و ی و و ی ی و و ئ ئ ئ و و و ئ وج ی وج ی و و و و و و و ی و و ی ج و و ی ی و و ی ج ئ ١ ٠ و ئی ی ئ ئ و ولا ی و و و ی و و ئ و ولا و ئ و ئ و و و و ی و و و ئ ١ ١ ی و ج و ج و و ی ئی ی و ی ی ی و و ی و و و و ج و ی و و و و ج و و ی و ی

و ی وجی و و و

ی و و و و ئی و و و و ی ی و ی و ی و وئ ج ی و و و لا ی و ی و و و و ی ی و و ی ی و و ی و و

و و و و ج و ئ و

ی و و و ئ و و و وج ج ی ی ج و ی ج ج جو ی و و و و و ی وجو و و و و و و و و و و ی و و و و ی ی

ی و لا ج

و ی ی و و ئی ج ی و ی و ی ئ و ی و وئی ی ئ و لا

ج و ی و ی و ج ی و

و و جی و ی ی و ی وئ ج و و و ی ی و و ج ی ی ی ج ی و ی لا ی ی و و ی ج ی ی ی ی ج و و ی و و و

و

و

و و

و و ج

و و و و و و ئی ی و و و و ج و ئی ی و و و و

و و و و و ی

و ج ٠ و و ج و و و و

و

١ و

ی ج وئی ی ی و ی

ج ی ی و ج و و و و و و و

حوالہ جات

( ١) , , , , ,

( ٢) , , , , , , ,

() , , ,

, () ,

() , , , - , , ,

ج ٢ و و ١ ٢ ٢١ و ج و ی ج و ی و ١ و

١ ٢١ ( ١٠) , .- . , , & , , ) ( ١١) , ٢ ی و ی ج ج و و ١٢

( ١ ) , .- . ,

( ١ ) , , , / ١ ی ج ی ی لا

١ ١ ( ١ ) , .- . ,

١ ی و ی ی و و ی و و و و جو و و و ج ی جو ج و و ی و جو ی و و ج ج و و و ئی و و و و و ج ی و ١ لا ی ١ و ج و ی ج و ی ١ ١١٠ ٢ و ولا ج و و لائ ٢ و و و ئی ٢٠ لا ی ی ج ی و ١ ٢ ٢١ ٢٢ ١ ٢ ٢ ١ و لا ی ٢ ٢ ١ ئی ی ج ١ ٢ ٢ ٢ ١ ج و ی ی و ٢ ١ ئی ی ١ ٢ ٢ لا و ج ج و ئ و و ی و ی و و ٠ ١ ئ ١

٢ ( ١) , , , -

٢ ی و لا و لا ١ ی ١٢ ٢ ج ج و و ی و ٢٠٠ ١١ ئی ی و و ١ ١ ٢ ئی ی

و ٢ ١ ٠ ( ) , , - ئی و و ی و ١٢ ١ ٠ ی و و ی و و ٠ ی جی ج ی ج ١ ١ ١ ئی ی ٢١ ٢ ٢ و ج و لا ٢٠٠ ١٠ ١٠٢ ئی و ٢٢ ٢٢ ئ و ی و ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٠ ١ ٢ ئ ج ی ی و و ج ئ جی و ی ی و و ١ ١١ ٢٠١ ی و ج و و و و و و ی ئ ئ

و و لا ی ١

Newspapers in Urdu

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.