ہٴقطع تاریخ وفات

) قاسمیؒ سالم محمد مولانا(

Maarif - - ۳۹۸ ء۲۰۱۸ مئی معارف ۵/۲۰۱ - ڈاکڻر رئیس احمد نعمانی

حکمت و فکر و علم صاحبِ سالم محمد کبیر شیخِ شریعت و دین دارِ ائٓنہ عاقل مسلمِ ، کامل ومنِٴم بدعت ماحیِ ، سنت حامیِ مشرب شستہ ، مذہب پختہ حقیقت راهِ راہنمای باطل دشمنِ ، شمائل پاک سیرت و سنت ، جاده راہیِ قرآن و حدیث و فقہ ماہر امت هٴدید چراغِ نورِ عالمؐ سرورِ هٴاسو پیروِ رسالت تعلیماتِ شارحِ نبوی احادیثِ دهِ درس رحلت جنت سوی بہ کرد اکبر خالقِ امرِ بہ دوش دقت چو زار رئیسِؔ کرد وفاتش سال نمودِ بہرِ جنت‘‘ بہ رفت’’ فکرش حاصل آمد بر شاد‘‘’’ پای و باسر ۱۱۳۵ ۴+۳۰۰=۳۰۴ ۳۰۴

ھ۱۴۳۹

ء) ۲ ۰ ۱ ۸) ۔۲۰۲۰۰۱ گڑھ علی ،۱۱۴ نمبر بکس پوسٹ فارسی، مطالعات ہٴگوش

Newspapers in Urdu

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.