SÉÖXÉÉ´ÉEÒ¨ÉÔ ®ú½ MÉB ´ÉÆÊSÉIÉ

Rashtriya Sahara - - Ê´ÉÊ´ÉVÉ -

{ÉÚ´ÉÔ Ên±±ÉÒ * ÊxÉMÉ¨É SÉÖxÉÉ´É Eäò ¨ÉqäxÉVÉ®õ <Çõ´ÉÒB¨É +Éè®õ ¨ÉiÉnÉxÉ EäòÆpùÉå EòÒ ºÉÖ®õIÉÉ ºÉʽõiÉ +xªÉ EòÉ®õhÉÉå Eäò SɱÉiÉä {ÉÉäʱÉÆMÉ ¤ÉÚlÉÉå {É®õ iÉèxÉÉiÉ ®õ½õxÉä ´ÉɱÉä Ê´ÉʦÉxxÉ ºÉ®õEòÉ®õÒ +Éè®õ MÉè®õ ºÉ®õEòÉ®õÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉå Eäò ½õVÉÉ®õÉå Eò¨ÉÔ xÉ SÉɽõiÉä ½ÖõB ¦ÉÒ {É{{ÉÚ ¤ÉxÉ MÉB* JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ ªÉ½õ ¦ÉÒ ½èõ Ên±±ÉÒ SÉÖxÉÉ´É +ɪÉÉäMÉ uÉ®õÉ BäºÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¨ÉiÉnÉxÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®õ EòÉä ºÉÖ®õÊIÉiÉ ®õJÉxÉä ʱÉB ʴɶÉä¹É ¨ÉiÉnÉxÉ ¡òɨÉÇ iÉèªÉÉ®õ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ ÊVɺÉEäò VÉÊ®õB ±ÉÉäMÉ ¡òɨÉÇ ¦É®õEò®õ +{ÉxÉä Ê ®õ]õÊxÉÇÆMÉ +ÊvÉEòÉ®õÒ Eäò {ÉÉºÉ VɨÉÉEò®õ ¨ÉiÉnÉxÉ Eò®õ ºÉEòiÉä lÉä*VÉÉxÉEòÉ®õÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®õ ÊxÉMÉ¨É SÉÖxÉÉ´É Eäò nÉè®õÉxÉ {ÉÉäʱÉÆMÉ ¤ÉÚlÉ +Éè®õ <Çõ´ÉÒB¨É ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÒ ºÉÖ®õIÉÉ ¨Éå iÉèxÉÉiÉ Ên±±ÉÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò VÉ´ÉÉxÉ, B¨ÉºÉÒbõÒEò¨ÉÔ, bõÒbõÒB Eò¨ÉÔ, bõÒ]õÒºÉÒEòʨÉǪÉÉå +Éè®õ ʶÉIÉEò ´ÉMÉÇ ºÉʽõiÉ +xªÉ Eò<Çõ Ê ´É¦ÉÉMÉÉå Eäò EòʨÉǪÉÉå EòÉä {ÉÉäʱÉÆMÉ ¤ÉÚlÉÉå iÉèxÉÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ* ºÉ®õEòÉ®õÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò +ÊvÉEòÉÊ®õªÉÉå ºÉä VÉ¤É ¤ÉÉiÉ EòÒ MÉ<Çõ iÉÉä =õx½õÉåxÉä ¤ÉiÉɪÉÉ ÊEò SÉÖxÉÉ´É bõªÉÚ]õÒ Eäò nÉè®õÉxÉ ´Éä SÉɽõiÉä ½ÖõB ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ¨ÉiÉnÉxÉ xɽõÓ Eò®õ ºÉEäò* ¨ÉiÉnÉxÉ Eò®õxÉä ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®õ½õxÉä ´ÉɱÉä ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå {ÉÖʱɺÉEòʨÉǪÉÉå, ʶÉIÉEòÉå +Éè®õ B¨ÉºÉÒbõÒ EòʨÉǪÉÉå ºÉʽõiÉ EÖòU MÉè®õ ºÉ®õEòÉ®õÒ ºÉƺlÉÉxÉÉå ºÉä VÉÖbõÃä ±ÉÉäMÉ ¶ÉÉÊ¨É±É lÉä*

+¯òhÉ EÖò¨ÉÉ®õ

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.