ºÉÉZÉÉ EÒÉ®ÚÉĤÉÉ®ÚÒ Ê½IÉ EÒÉ ¶ÉÖ¦É ¨ÉÖ½ÚIÉÇ

Rashtriya Sahara - - ÊNÙ±±ÉÒ - ¦ÉÉ®ÚIÉ-{ÉÉEÒ VɪÉÆIÉÒ±ÉÉ±É ¦ÉÆB÷É®ÚÒ

ÊxÉʶSÉiÉ °ò{É ºÉä <xÉ ÊnxÉÉäÆ ¦ÉÉ®õiÉ +Éè®õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õÒ ºÉƤÉÆvÉÉäÆ EòÉä ¨ÉVɤÉÚiÉ Eò®õxÉä Eäò ʱÉB BEò Eäò ¤ÉÉn BEò ºÉ½õÒ Ên¶ÉÉ ¨Éå Eòn¨É +ÉMÉä ¤ÉgõÉ ®õ½äõ ½éõ* ½õÉ±É ½õÒ ¨Éå 13 +|Éè±É EòÉä ¦ÉÉ®õiÉ-{ÉÉEò ºÉÒ¨ÉÉ {É®õ {ɽõ±Éä +]õÉ®õÒ-´ÉÉPÉÉ BEòÒEÞòiÉ SÉäEò{ÉÉäº]õ EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ® Æõ ¦É Eò®õiÉä ½ Ö õB EåòpùÒªÉ MÉÞ½õ¨ÉÆjÉÒ {ÉÒ ÊSÉÆn¤É®õ¨É +Éè®õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò {ÉÆVÉÉ¤É |ÉÉÆiÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ¶Éɽõ¤ÉÉVÉ ¶É®õÒ¡ò xÉä Eò½õÉ ÊEò ¦ÉÉ®õiÉ +Éè®õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®õ Eäò VÉÊ®õB +{ÉxÉä ºÉƤÉÆvÉÉäÆ EòÉä ºÉÖvÉÉ®õxÉä Eäò ʱÉB ®õÉVÉÒ ½éõ* <ºÉEäò ʱÉB xÉ<Ç ºÉ®õ±É ´ÉÒVÉÉ |ÉhÉɱÉÒ iÉèªÉÉ®õ EòÒ VÉÉBMÉÒ* nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉcõEò ¨ÉÉMÉÇ Eäò VÉÊ®õB ´ªÉÉ{ÉÉ®õ ¨Éå +ÉxÉä ´ÉɱÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉäÆ EòÉä ¦ÉÒ nÚ®õ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®õiÉ Eäò ´ÉÉÊhÉVªÉ B´ÉÆ =õtÉäMÉ ¨ÉÆjÉÒ +ÉxÉÆnù ¶É¨ÉÉÇ +Éè®õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò ´ÉÉÊhÉVªÉ ¨ÉÆjÉÒ ¡ò½õÒ¨É xÉä Eò½õÉ ÊEò ´Éä BEò-nںɮäõ nä¶É EòÉä |ÉiªÉIÉ Ê´Énä¶ÉÒ ÊxÉ´Éä¶É (B¡òbõÒ+É<Ç) EòÉä +xÉÖ¨ÉÊiÉ nåMÉä* ºÉÉlÉ ½õÒ ºÉÉZÉÉ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õÒ {ÉÊ®õ¹Én EòÉ Vɱn MÉ`õxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* ¤É½Öõ=õqä¶ÉÒªÉ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õ ´ÉÒVÉÉ BEò ´É¹ÉÇ Eäò ʱÉB ½õÉäMÉÉ* Vɱn ½õÒ <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä {É®õ ½õºiÉÉIÉ®õ ½õÉä VÉÉBÆMÉä*

¦ÉÉ®õiÉ +Éè®õ {ÉÉEò ´ªÉÉ{ÉÉ®õ Eäò {ÉÊ®õ|ÉäIªÉ ¨Éå ªÉ½õ xɪÉÉ {ÉÊ®õo¶ªÉ EòÉ¡òÒ ¨É½õi´É{ÉÚhÉÇ ½èõ* <ºÉEäò EÖòUõ ÊnxÉ {ɽõ±Éä 8 +|Éè±É EòÉä {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò ®õɹ] Å õ {ÉÊiÉ +Éʺɡò +±ÉÒ VÉ®õnÉ®õÒ EòÒ BEò Ên´ÉºÉÒªÉ ¦ÉÉ®õiÉ ªÉÉjÉÉ +xªÉ ʶÉJÉ®õ ¤Éè`õEòÉäÆ EòÒ iÉVÉÇ {É®õ ½õÉäxÉä ´ÉɱÉÒ EòÉä<Ç BäºÉÒ ªÉÉjÉÉ xɽõÓ lÉÒ ÊVɺɨÉå nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò ´ªÉÉ{ÉÉ®õ ºÉƤÉÆvÉÉäÆ {É®õ EòÉä<Ç ±ÉƤÉÒ-SÉÉècõÒ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ ½õÉäiÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò xÉäiÉÉ PÉ®äõ±ÉÚ ®õÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÖqÉäÆ +ÉiÉÆEò´ÉÉn +Éè®õ Eò¶¨ÉÒ®õ {É®õ +{ÉxÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÊºlÉÊiÉ ¤É®õEò®õÉ®õ ®õJÉiÉä ½ÖõB ¦ÉÒ EÖòUõ BäºÉä ¨ÉÖqÉäÆ {É®õ +ÉMÉä Eòn¨É ¤ÉgõÉxÉä Eäò <SUÖõEò ÊnJÉä ÊVÉxÉ {É®õ +ɺÉÉxÉÒ ºÉä =õ{ɪÉÉäMÉÒ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä EòÉä +ÆVÉÉ¨É ÊnªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èõ* <xɨÉå ºÉ¤ÉºÉä |ɨÉÖJÉ ¨ÉÖqÉ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õ EòÉ ½èõ* ¨ÉxɨÉÉä½õxÉ ÊºÉƽõ xÉä {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò =õxÉ Eòn¨ÉÉäÆ EòÉä ±ÉɦÉ|Én ¤ÉiÉɪÉÉ, VÉÉä =õºÉEäò uÉ®õÉ Ê{ÉUõ±Éä EÖòUõ ¨É½õÒxÉÉäÆ ¨Éå ¦ÉÉ®õiÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉÊlÉÇEò Ê®õ¶iÉä ºÉÖvÉÉ®õxÉä EòÒ Ên¶ÉÉ ¨Éå =õ`õÉB ½éõ* Eò½õÉ MɪÉÉ ½þèõ ÊEò nÉäxÉÉäÆ nä¶É ¶ÉÖ±Eò +Éè®õ +xªÉ +cõSÉxÉÉäÆ EòÉä nÚ®õ Eò®õxÉä EòÒ Ên¶ÉÉ ¨Éå {ɽõ±Éä Eäò ¨ÉÖEòɤɱÉä +ÊvÉEò iÉäVÉÒ ºÉä EòÉ®Çõ´ÉÉ<Ç Eò®õåMÉä* ºÉÒ¨ÉÉ {ÉÉ®õ Eò®õiÉä ´ÉCiÉ ¨É½õºÉÚºÉ ½õÉäxÉä ´ÉɱÉÒ ¤ÉÖÊxɪÉÉnÒ fõÉÆSÉä EòÒ Eò¨ÉÒ +Éè®õ ÊxɪɨÉÉäÆ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉEòÉäÆ EòÉä =õ{ɪÉÖCiÉ ¤ÉxÉÉB VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½õÒ MÉ<Ç* Eò`õÉä®õ ´ÉÒVÉÉ ÊxɪɨÉÉäÆ EòÉä =õnÉ®õ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉƤÉÆvÉÒ ¨ÉÆiÉ´ªÉ ¦ÉÒ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ MɪÉÉ* ªÉ½õ iÉªÉ ½Öõ+É ½èõ ÊEò nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õÒ BEò ºÉÉ±É Eäò ʱÉB ´ÉÒVÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®õ ºÉEåòMÉä* EòÉä<Ç nÉä ¨É½õÒxÉä {ɽõ±Éä ´ÉÉÊhÉVªÉ ¨ÉÆjÉÒ +ÉxÉÆn ¶É¨ÉÉÇ EòÉ®õÉä¤ÉÉÊ®õªÉÉäÆ Eäò ¤Écäõ ʶɹ]õ¨ÉÆbõ±É Eäò ºÉÉlÉ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ¨Éå <ÆÊbõªÉÉ ¶ÉÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®õ´ÉÉ SÉÖEäò ½éõ*

+]õÉ®õÒ +Éè®õ ´ÉÉPÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ {É®õ BEòÒEÞòiÉ VÉÉÆSÉ SÉÉèEòÒ Eäò {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½ JÉÖ±É VÉÉxÉä ºÉä ¦ÉÉ®õiÉ ºÉä {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ EòÉä {ɶÉÖvÉxÉ, ºÉÉʤVɪÉÉäÆ +Éè®õ +xªÉ Eò<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ Eäò ÊxɪÉÉÇiÉ EòÉä ¤ÉgõÉ´ÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ* ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ, EòÉMÉÉäÇ ]õʨÉÇxɱÉ, =õÊSÉiÉ ºÉÒ¨ÉÉ ¶ÉÖ±Eò +Éè®õ +ÉμÉVÉxÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+ÉäÆ Eäò ¨ÉqäxÉVÉ®õ <ºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò SÉäEò{ÉÉäº]õ Eäò JÉÖ±ÉxÉä ºÉä nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò ¤ÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®õ EòÉä Eò<Ç MÉÖxÉÉ ¤ÉgõÉxÉä ¨Éå ¨Énn ʨɱÉäMÉÒ* +¤É VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ]Å õEò ºÉÒ¨ÉÉ {ÉÉ®õ Eò®õ ºÉEåäòMÉä* ªÉ½õ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ®õ½õÉ ½èõ ÊEò nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò ¤ÉÒSÉ JÉɺÉiÉÉè®õ ºÉä ¶ÉCEò®õ, SÉɪÉ, MÉä½ Ú Æ õ , Eò{ÉɺÉ, ½õÉäÊVɪɮõÒ, ¨É¶ÉÒxÉ®õÒ, EÞòÊ¹É =õ{ÉEò®õhÉ, ®õºÉɪÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉì}]õ´ÉäªÉ®õ EòÉ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õ Uõ±ÉÉÆMÉä ±ÉMÉÉEò®õ ¤ÉgõiÉÉ VÉÉBMÉÉ* ¦ÉÉ®õiÉ ¨Éå {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ºÉä +É ®õ½õÒ ¶ÉCEò®õ +xªÉ nä¶ÉÉäÆ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ºÉºiÉÒ ½õÉäMÉÒ* ¦ÉÉ®õiÉ ºÉä {ÉÉEò EòÉä ¦ÉäVÉÒ VÉÉ ®õ½õÒ SÉÉªÉ ºÉºiÉÒ {ÉbäÃõMÉÒõ* ¦ÉÉ®õiÉ SÉÉªÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcõÉ =õi{ÉÉnEò ½èõ, VɤÉÊEò {ÉÉEò SÉÉªÉ EòÉ ¤ÉcõÉ +ɪÉÉiÉEòõ* ¦ÉÉ®õiÉ Eäò MÉä½ÚÆõ EòÉä {Éc÷ÉäºÉ ¨Éå +SUõÉ ¤ÉÉVÉÉ®õ ʨɱÉäMÉÉ* {ÉÉEò EòÉä nÚ®õºlÉ nä¶ÉÉäÆ ºÉä ¨É½ÆõMÉÉ MÉä½ÚÆõ +ɪÉÉiÉ Eò®õxÉÉ {ÉcõiÉÉ ½èõ* ¤Éä½õiÉ®õ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +Éè®õ Eò¨É EòÒ¨ÉiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®õiÉ EòÉ Eò{ÉÉºÉ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉBMÉÉõ* ¦ÉÉ®õiÉ-{ÉÉEò Eäò ¤ÉÒSÉ 2.7 +®õ¤É bõÉì±É®õ EòÉ VÉÉä EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õ ½õÉäiÉÉ ½èõ, =õºÉ¨Éå nºÉ MÉÖxÉÉ <VÉÉ¡äò EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ ½èõ* ÊxÉʶSÉiÉ °ò{É ºÉä {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò uÉ®õÉ ¦ÉÉ®õiÉ EòÉä {ɺÉÆnÒnÉ nä¶É EòÉ nVÉÉÇ ÊnB VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉn ¦ÉÉ®õiÉ +Éè®õ {ÉÉEò Eäò EòÉ®õÉä¤ÉÉÊ®õªÉÉäÆ EòÒ =õ¨¨ÉÒnå MÉÉgøÒ ½ÉåMÉÒ* ´ÉþèºÉä nÉä xɴɨ¤É®õ 2011 EòÉä {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ xÉä ¦ÉÉ®õiÉ EòÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®õ Eäò ʱÉB ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò {ɺÉÆnÒnÉ nä¶É (B¨ÉB¡òBxÉ) EòÉ nVÉÉÇ näxÉä EòÉ ºÉèrÉÆÊiÉEò ÊxÉhÉÇªÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉõ* {É®ú +¤É ¦ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®äõ ¨Éå {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ªÉ½Ò Eò½ ®ú½É ½þèõ ÊEò ¦ÉÉ®õiÉ EòÉä B¨ÉB¡òBxÉ Eäò nVÉæ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +ÆÊiÉ¨É ÊxÉhÉÇªÉ EÖòUõ +Éè®õ =SSÉ Ê ´ÉSÉÉ®õʴɨÉÇ¶É Eäò ¤ÉÉn ʱɪÉÉ VÉÉBMÉÉ* ¦ÉÉ®õiÉ, {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ EòÉä B¨ÉB¡òBxÉ nä¶É EòÉ nVÉÉÇ 1996 ¨Éå ½õÒ nä SÉÖEòÉ ½èõ* ¦ÉÉ®õiÉ EòÉä B¨ÉB¡òBxÉ EòÉ nVÉÉÇ ÊnB VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉn ¦ÉÉ®õiÉ Eäò Eò<Ç =õtÉäMÉÉäÆ ¨ÉºÉ±ÉxÉ {Éä]Å õÉäÊ±ÉªÉ¨É =õi{ÉÉn, +ɪɮõxÉ +Éè®õ º]õÒ±É, ¡òɨÉÉÇ, EäòʨÉEò±É, ¦ÉÉ®Ò =õtÉäMÉ, >òVÉÉÇ +Éè®õ +É<Ç]õÒ =õtÉäMÉ EòÉä ¡òɪÉnÉ ½õÉäMÉÉ* ÊEòÆiÉÖ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò ±ÉÉ¦É +É¨É =õ{ɦÉÉäCiÉÉ +Éè®õ EòÉ®õÉä¤ÉÉÊ®õªÉÉäÆ EòÉä ½õÉäMÉÉ* ºÉɨÉÉxÉ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ {ɽÖõÆSÉxÉä {É®õ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ +ÉBMÉÒ*

+¦ÉÒ nÉäxÉÉäÆ ¨Éå ºÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ nä¶É +{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉʪɪÉÉäÆ Eäò ʱÉB BEò-nںɮäõ Eäò ªÉ½õÉÆ ¤ÉéEò JÉÉä±ÉxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ xɽõÓ nä {ÉɪÉÉ ½õè* <ºÉ EòÉ®õhÉ ¦ÉÉ®õiÉ +Éè®õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õÉäÆ ¨Éå C±ÉÒªÉÊ® Æ õMÉ iÉä½õ®õÉxÉ ÊºlÉiÉ BʶɪÉxÉ C±ÉÒªÉÊ® Æ õMÉ ªÉÚÊxɪÉxÉ ºÉä ½õÉäiÉÉ ½èõ* ªÉ½ ºÉ¤É EòɪÉÇõ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ ºÉä ½õÉäiÉÉ ½èõ +Éè®õ <ºÉºÉä EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õ EòÉä xÉÖEòºÉÉxÉ {ɽÖÆõSÉiÉÉ ½èõ* ´ÉºiÉÖiÉ: <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÉ®õiÉ-{ÉÉEò EòÒ +ÉÊlÉÇEò ʨÉjÉiÉÉ Eäò xÉB Eòn¨ÉÉäÆ EòÒ nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò =õtÉäMÉ´ªÉÉ{ÉÉ®õ VÉMÉiÉ Eäò uÉ®õÉ =õiºÉÖEòiÉÉ ºÉä |ÉiÉÒIÉÉ EòÒ VÉÉ ®õ½õÒ lÉÒ* ªÉÊn ½õ¨É Ê{ÉUõ±Éä EÖòUõ ´É¹ÉÉäÈ Eäò +ÉÊlÉÇEò B´ÉÆ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õÒ ºÉƤÉÆvÉÉäÆ EòÒ bõMÉ®õ EòÉä näJÉå iÉÉä {ÉÉiÉä ½þé ÊEò {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉäÆ EòÒ +ɶÉÆEòÉ ®õ½õÒ ½èõ ÊEò ¨ÉÖCiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®õ EòÉ ±ÉÉ¦É Eäò´É±É ¦ÉÉ®õiÉ EòÉä ʨɱÉäMÉÉ* {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ uÉ®õÉ ¨ÉÖCiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®õ ºÉä =õºÉEäò =õtÉäMÉ SÉÉè{É]õ ½õÉäxÉä +Éè®õ =ºÉEäò ¤ÉÉVÉÉ®õ ¦ÉÉ®õiÉÒªÉ =õi{ÉÉnÉäÆ ºÉä ¦É®õ VÉÉxÉä ºÉƤÉÆvÉÒ +ɶÉÆEòÉ VÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ®õ½õÒ ½õèõ* ´É½ÉÆ Eò<Ç ±ÉõÉäMÉÉäÆ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½è ÊEò ´Éä nÊIÉhÉ BʶɪÉÉ ºÉä JÉÖn EòÉä +±ÉõMÉ Eò®õ +®õ¤É +Éè®õ <º±ÉõÉʨÉEò nÖÊxɪÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉƤÉÆvÉ VÉÉäbõÃõEò®õ ´ªÉÉ{ÉÉ®õ ¨Éå +ÊvÉEò +ÉMÉä ¤Égõ ºÉEòiÉä ½þé*

¦ÉÉ®õiÉ ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUõ ±ÉõÉäMÉÉäÆ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ®õ½õÒ ½è ÊEò ¦ÉÉ®õiÉ {ÉcõÉäʺɪÉÉäÆ ºÉä JÉÖn EòÉä +±ÉõMÉ Eò®õ {ÉÚ´ÉÇ EòÒ +Éä®õ ´ªÉÉ{ÉÉ®õ EäòÆÊpiÉ Eò®õ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉÞr ½Éä ºÉEäòMÉÉ* <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ¨Éå +lÉÇ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ VÉÉä®nÉ® SÉSÉÉÇBÆ Eò®iÉä ®½ä ½þé ÊE CªÉÉ {ÉÉEò EòÉä +¨ÉäÊ®EòÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÒªÉ ªÉÚÊxɪÉxÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå Eä ºÉÉlÉ ½Ò ´ªÉÉ{ÉÉ® EòÉ +xÉֺɮhÉ Eò®õxÉÉ SÉÉʽB ªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® Eä ʱÉB ºÉ½ªÉÉäMÉÒ SÉÖxÉiÉä ´ÉCiÉ =xÉ nä¶ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ näxÉÒ SÉÉʽB, VÉÉä {ÉcÉäºÉÒ ½þé* iÉÖ±ÉxÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ®½Ò ½è ÊE ¦ÉÉ®iÉ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eä `ÒEò n®´ÉÉVÉä Eä ºÉɨÉxÉä ½è, VɤÉÊE +¨ÉäÊ®EòÉ, {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ºÉä ºÉÉiÉ ½VÉÉ® ¨ÉÒ±É nÚ® ½è* +ÆiÉiÉ:õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ EòÉ +ÉÊlÉÇE ¨ÉÆSÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BEò¨ÉiÉ ½Öõ+É ½è ÊEò ¦ÉÉ®iÉ ºÉä +{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉƤÉÆvÉ ¤Éä½iÉ® ¤ÉxÉÉxÉä {É® {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ EòÉä +¤É +ÊvÉE VÉÉä® näxÉÉ SÉÉʽB*

¦ÉÉ®õiÉ-{ÉÉEò ´ªÉÉ{ÉÉ®õ Eäò xÉB Eòn¨É EòÉä ºÉÉEÇò nä¶ÉÉäÆ Eäò +lÉÇ Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉäÆ xÉä ¦ÉÒ ºÉ®õɽõÉ ½èõ* ´Éä ªÉ½õ Eò½õ ®õ½äõ ½éõ ÊEò ¦ÉÉ®õiÉ-{ÉÉEò EòÒ +ÉÊlÉÇEò ʨÉjÉiÉÉ 21´ÉÒÆ ºÉnÒ ¨Éå BʶɪÉÉ EòÉ +ÉÊlÉÇEò ¨É½õi´É ¤ÉfõÃÉ näMÉÒ* IÉäjÉ Eäò ºÉ¤ÉºÉä ¤Écäõ nä¶É ½ÉäxÉä Eäò EòÉ®õhÉ ¦ÉÉ®õiÉ +Éè®õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ {É®õ ºÉÉEÇò EòÉä {ÉÖxÉVÉÔÊ´ÉiÉ Eò®õxÉä EòÒ JÉɺÉiÉÉè®õ ºÉä ÊVɨ¨ÉänÉ®õÒ ½è* 1985 ¨ÉÆä nÊIÉhÉ BʶɪÉÉ ¨Éå ¶ÉÉÆÊiÉ, ºÉ½ªÉÉäMÉ +Éè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉgÉxÉä Eä ʱÉB nÊIÉhÉ BʶɪÉÉ<Ç IÉäjÉÒªÉ ºÉ½ªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ`xÉ (ºÉÉEÇ) EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç lÉÒ* +É`õ nä¶É ¦ÉÉ®iÉ, {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ, ¤ÉÉÆM±ÉÉnä¶É, ¦ÉÚ]ÉxÉ, ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ, ¨ÉɱÉnÒ´É, xÉä{ÉÉ±É +Éè®õ +¡òMÉÉÊxɺiÉÉxÉ <ºÉEäò ºÉnºªÉ ½þé* ¨ÉÖCiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® Eä ʱÉB `ÉäºÉ Eòn¨É ÊnºÉ¨¤É® 1995 ¨Éå 'ºÉÉ}]É" EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ {ɽ±É Eä ºÉÉlÉ +ÉMÉä ¤Égä* ºÉÉ}]É EòÒ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä |ɨÉÖJÉ EòÉ®hÉ ¦ÉÉ®iÉ +Éè® {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ ºÉÆPɹÉÇ ¦ÉÒ ®õ½õÉ ½è*

¦ÉÉ®õiÉ +Éè®õ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ªÉ½õ BäÊiɽõÉʺÉEò ºÉ¨ÉªÉ ½èõ +Éè®õ nÉäxÉÉäÆ EòÉä +É{ɺÉÒ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgõÉxÉä EòÒ xÉ<Ç EòÉäÊ¶É¶É EòÉä vÉÒ¨ÉÉ xɽõÓ {ÉcõxÉä näxÉÉ SÉÉʽõB* {ÉÉÊEòºiÉÉxÉÒ ºÉƺÉn EòÉä +¤É Vɱn ºÉä Vɱn ¦ÉÉ®õiÉ EòÉä B¨ÉB¡òBxÉ EòÒ +Éè{ÉSÉÉÊ®õE PÉÉä¹ÉhÉÉ Eò®õ näxÉÒ SÉÉʽõB* ªÉ½õ ¦ÉÒ vªÉÉxÉ ®õJÉxÉÉ ½õÉäMÉÉ ÊEò nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õ ¨Éå ¨ÉVɤÉÚiÉÒ iɦÉÒ +ÉBMÉÒ, VÉ¤É BEò-nںɮäõ Eäò ªÉ½õÉÆ ÊxÉ´Éä¶É Eäò ʱÉB ¦ÉÒ EòÉäÊ¶É¶É iÉäVÉ EòÒ VÉÉBMÉÒ* nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò Ê®õ¶iÉÉäÆ EòÉä ¤Éä½õiÉ®õ Eò®õxÉä ¨Éå EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õ +Éè®õ ÊxÉ´Éä¶É EòÉ +½õ¨É ªÉÉäMÉnÉxÉ ½õÉäMÉÉ* =¨¨ÉÒnù ½þè ÊEò +¤É ¦ÉÉ®iÉ +Éè® {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eä ¤ÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉÊ®õEò ¨ÉþèjÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉƤÉÆvÉÉäÆ Eäò xÉB nÉè®õ EòÉä nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ EòÒ ºÉ®õEòÉ®åõ +Éè®õ nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ Eäò EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õÒ iÉäVÉÒ ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgõÉBÆMÉä +Éè®õ ¦ÉÉ®õiÉ-{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ {É®õº{É®õ EòÉ®õÉä¤ÉÉ®õ ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®õ JÉֶɽõɱÉÒ Eäò xÉB +vªÉÉªÉ Ê±ÉJÉä VÉÉBÆMÉä*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.