Vénù ªÉÚ +VªÉIÉ ¶É®únù ªéénù´é xéä EÒ½É-ºÉֹɨÉÉ EÒÒ ®úéªé ʺɡÇÒ ¦ÉÉVÉ{ÉÉ EÒÒ, ½¨ÉÉ®ÚÒ XɽÓ

Rashtriya Sahara - - Front Page -

xÉ< Ç Ên±± ÉÒ (BºÉBxɤÉÒ)* ®úɹ]Åõ{ÉÊiÉ {Énù Eäò SÉÖxÉÉ´É EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ ÉÉVÉ{ ÉÉ EòÒ BEò iÉ ® ú ¡ òÉ ®úhÉxÉÒÊiÉ Eäò ºÉֹɨÉÉ º´É®úÉVÉ Eäò JÉÖ±ÉɺÉä {É®ú BxÉb÷ÒB ¨Éå PÉ ¨ ÉÉ º ÉÉxÉ ¨ ÉSÉ MÉ ª ÉÉ ½ è* BxÉb÷ÒB º ÉÆ ª ÉÉäVÉEò ¶ É ® ú nù xÉä ¦ÉÉVÉ{ÉÉ EòÒ +ɱÉÉäSÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖB Eò½É ÊEò BxÉb÷ÒB ¨Éå SÉSÉÉÇ Eäò ʤÉxÉÉ ½Ò ¦ÉÉVÉ{ÉÉ xÉä Bä±ÉÉxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½þè VɤÉÊEò ¦ÉÉVÉ{ÉÉ xÉä ºÉ¡òÉ<Ç nùÒ ÊEò BxÉb÷ÒB ¨Éå EòÉä<Ç ¨ÉiɦÉänù xɽÒÆ ½þè*

VÉnù ª ÉÚ + v ª ÉIÉ ¶ É ® ú nù ª ÉÉnù ´ É xÉä ª É ½ ÉÆ ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ+Éå ºÉä Eò½É, 'ºÉֹɨÉÉ º´É®úÉVÉ xÉä VÉÉä EòÖUô ¦ÉÒ Eò½É ½þè ªÉ½ ¦ÉÉVÉ{ÉÉ EòÒ ®úÉªÉ ½þè* ªÉ½ ½¨ÉÉ®úÒ {ÉÉ]õÒÇ EòÒ ®úÉªÉ xÉ½Ó ½þè* ®úÉVÉMÉ EòÒ ÊEòºÉÒ ¤Éþè`öEò ¨Éå <ºÉ ¨ÉÖnùÂnùä {É®ú SÉSÉÉÇ xÉ½Ó ½Ö<Ç ½þè* ¦ÉÉVÉ{ÉÉ xÉä <ºÉ ¨ÉÖnùÂnùä {É®ú ½¨ÉºÉä SÉSÉÉÇ xÉ½Ó EòÒ ½þè*" ¶É®únù ªÉÉnù´É Ê ´É{ÉIÉ EòÒ xÉäiÉÉ ºÉֹɨÉÉ º´É®úÉVÉ Eäò Eò±É Eäò =ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ {É®ú |ÉÊiÉÊG ªÉÉ VÉiÉÉ ®ú½ä lÉä ÊVɺɨÉå ºÉֹɨÉÉ xÉä Eò½É lÉÉ ÊEò ¦ÉÉVÉ{ÉÉ Ê´ÉkÉ ¨ÉÆjÉÒ |ÉhÉ´É ¨ÉÖJÉVÉÒÇ, ={É®úɹ]õÅ{ÉÊiÉ ½ÉʨÉnù +ƺÉÉ®úÒ ªÉÉ EòÉÆOÉäºÉ uùÉ®úÉ ®úɹ]õÅ{ÉÊiÉ {Énù Eäò ʱÉB {Éä¶É ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉɱÉä ÊEòºÉÒ +xªÉ =¨¨ÉÒnù´ÉÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ xÉ½Ó Eò®úäMÉÒ* ªÉ½ {ÉÚUôä VÉÉxÉä {É®ú ÊEò CªÉÉ VÉnùªÉÚ ºÉֹɨÉÉ Eäò ¯ûJÉ ºÉä ºÉ½¨ÉiÉ ½þè, ªÉÉnù´É xÉä Eò½É, '½¨ÉÉ®úÒ +±ÉMÉ {ÉÉ]õÒÇ ½þè +Éþè®ú =xÉEòÒ +±ÉMÉ* <ºÉ ¨ÉÖnùÂnùä {É®ú +¤É iÉEò xÉ iÉÉä ½¨ÉxÉä ¦ÉÉVÉ{ÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ EòÒ ½þè +Éþè®ú xÉ ½Ò =x½ÉåxÉä ½¨ÉºÉä ¤ÉÉiÉ EòÒ*" ªÉÉnù´É ®úÉVÉMÉ Eäò ºÉƪÉÉäVÉEò ½þé* (¶Éä¹É {ÉäVÉ 2)

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.