+ɺ]ÕÅÄʱɪÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ®ÚIÉÒªÉ ¨ÉÚ±É Eäò SÉÉ®Ú ±ÉÉÄMÉ ¨ÉÞIÉ Ê¨É±ÉÄ

Rashtriya Sahara - - Front Page -

+ɺ]õÅäʱɪÉÉ Eäò ¨Éä±É¤ÉxÉÇ ¨Éå BEò ¨ÉEòÉxÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÚ±É Eäò BEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò SÉÉ®ú ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¶É´É ¤É®úɨÉnù ÊEòB MÉB ½þé* <xɨÉå nùÉä ¤ÉSSÉÉå Eäò ¶É´É ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½þé* {ÉÖÊ±ÉºÉ <ºÉä ½iªÉÉ..+Éi¨É½iªÉÉ EòÉ ¨ÉɨɱÉÉ ¨ÉÉxÉ ®ú½Ò ½þè* ¶É½®ú Eäò ¤Éɽ®úÒ IÉäjÉ M±ÉäxÉ ´Éä´É®ú±Éä ʺlÉiÉ ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå 34 ´É¹ÉÒÇªÉ xÉÒ±Éä¶É ¶É¨ÉÉÇ, 32 ´É¹ÉÒÇªÉ =xÉEòÒ {ÉixÉÒ |ÉÒÊiÉEòÉ +Éþè®ú {ÉÉÆSÉ ´É¹ÉÒÇªÉ nùä´Éä¶É +Éþè®ú iÉÒxÉ ´É¹ÉÒÇªÉ Ênù´ªÉÉ EòÉ ¶É´É ¤É®úɨÉnù ÊEòªÉÉ MɪÉÉ*

VÉÉÆSÉ +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉ Eò½xÉÉ ½þè ÊEò <xÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò BEò Ê®ú¶iÉänùÉ®ú ºÉä VÉÉxÉEòÉ®úÒ Ê¨É±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉEòÉxÉ ºÉä <xÉEäò ¶É´É ¤É®úɨÉnù ÊEòB MÉB* {Éä¶Éä ºÉä +EòÉ=Æ]õå]õ xÉÒ±Éä¶É EòÉ ¶É´É ¤Éäb÷°ü¨É Eäò ¤Éɽ®ú VɤÉÊEò +xªÉ Eäò ¶É´É ¤Éäb÷°ü¨É ¨Éå {ÉÉB MÉB* ªÉ½ Ê¡òVÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú BEò nù¶ÉEò {ɽ±Éä +ɺ]õÅäʱɪÉÉ +ɪÉÉ lÉÉ +Éþè®ú Ê{ÉUô±Éä nùÉä ºÉÉ±É ºÉä M±ÉäxÉ ´Éä´É®ú±Éä ¨Éå ®ú½ ®ú½É lÉÉ* ªÉ½ nùÆ{ÉÊiÉ EòÉ¡òÒ ºÉɨÉÉxªÉ, |ɺÉxxÉ ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷ÃiÉÉ lÉÉ* { ÉÖʱ É º É xÉä Eò ½ É ÊEò SÉÉ ® ú Éå ¨ ÉÉþèiÉÉå EòÉä ½iªÉÉ..+Éi¨É½iªÉÉ Eäò ¨ÉɨɱÉä Eäò iÉÉþè®ú {É®ú nùäJÉÉ VÉÉ ®ú½É ½þè* ½É±ÉÉÆÊEò +ÊvÉEòÉ®úÒ <ºÉ ¨ÉɨɱÉä ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉÆÊnùMvÉ EòÒ iɱÉÉ¶É Eò®úxÉä EòÒ {ÉIÉ ¨Éå xÉ½Ó ½þé* ´ÉÊ®ú¹`ö {ÉÖÊ±ÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ b÷äÊ´Éb÷ ºxÉäªÉ®ú xÉä Eò½É ÊEò {ÉÉäº]õ¨ÉÉ]õÇ¨É ºÉä {ɽ±Éä EÖòUô ¦ÉÒ Eò½ {ÉÉxÉÉ ¨ÉÖʶEò±É ½þè*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.