®Ä±ÉEÐʨÉǪÉÉÄÆ EÐÒ ÊXɹ`É ºéä ®ä±é´éä ¤ÉXÉÉ VÉÒ´ÉXÉ®ÄJÉÉ

Rashtriya Sahara - - Front Page -

®ä±É ¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÖEÖð±É ®ÉªÉ xÉä ¨ÉÆMɱɴÉÉ®ú EòÉä Eð½É ÊEð ®ä±É {ÉÊ®´ÉÉ® Eäð 14 ±ÉÉJÉ Êxɹ`É´ÉÉxÉ +Éþè® {ÉÊ®¸É¨ÉÒ Eð¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉäÆ EðÒ ¨ Énn º Éä ¦ ÉÉ ® iÉÒ ª É ® ä ± É ´ Éä ´ ÉÉ º iÉÊ ´ ÉEðiÉÉ ¨ ÉäÆ ®É¹] Å EðÒ BEð VÉÒ´ÉxÉ®äJÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½þè* +ÆiÉ®ú®É¹]ÅÒªÉ ¸É¨É Ên ´ É º É {É® ® ä ± É ´ Éä º Éä VÉÖbäà Eð¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉäÆ EðÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä ½ÖB ®ÉªÉ xÉä Eð½É ÊEò ªÉ½ Ên´ÉºÉ +ÆiÉ®ú®É¹]ÅÒªÉ ºiÉ® {É® ½® =ºÉ Eð¨ÉÇSÉÉ®Ò EðÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉä Eäð ʱÉB ¨ÉxÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè ÊVɺÉEäð ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉä =tÉäMÉ Eäð {ÉʽªÉä SɱÉiÉä ®½iÉä ½þé*

= x ½ ÉäÆxÉä Eð ½ É ÊEð ® ä ± É Eð ¨ ÉÇSÉÉ ® Ò ÊnxÉ ® ÉiÉ + Éþè ® º Éɱ É ¦ É ® EðÉ ¨ É Eð ® iÉÉ ½ þè iÉÉÊEð ® ä ± É ´ Éä EðÉ º ÉÆSÉɱ ÉxÉ Ê¤ ÉxÉÉ ¤ ÉÉÊvÉiÉ ½ Ö B ÊxÉ ® Æ iÉ ® Sɱ ÉiÉÉ ® ½ ä * ® ä ± É ¨ ÉÆjÉÒ xÉä Eð ½ É-'' ¨ Éõé nä ¶ É Eäð | ÉÊiÉ = xÉEðÒ EðiÉÇ ´ ª ÉÊxÉ ¹ ` É + Éþè ® ª ÉÉäMÉnÉxÉ EðÉä º ɱ ÉÉ ¨ É Eð ® iÉÉ ½ Ú Æ * < º É + ´ É º É ® EðÉ ± ÉÉ ¦ É =` ÉiÉä ½ Ö B ¨ Éõé ´ ª ÉÉ{ ÉEð ® ä ± É ´ ª É ´ É º lÉÉ Eäð = ilÉÉxÉ Eäò ʱ ÉB +{ ÉxÉÉ º ÉÆEð±{ É nÉä ½ ® ÉiÉÉ ½ Ú Æ + Éþè ® ® ä ± É { ÉÊ ® ´ ÉÉ ® Eäð | Éi ª ÉäEð º Én º ª É Eäð ʱ ÉB EðÉ ¨ É Eð ® xÉä EðÉ + xÉÖEÚð± É ´ ÉÉiÉÉ ´ É ® hÉ ¤ ÉxÉÉxÉä + Éþè ® = x ½ å ¤ Éä ½ iÉ ® º ÉÉ ¨ ÉÉÊVÉEð º ÉÖ ® IÉÉ ={ ɱ ɤ vÉ Eð ® ÉxÉä EðÉ EðÉ ¨ É Eð ® iÉÉ ® ½ Ú Æ MÉÉ*""

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.