®úä½b÷ãò, føé¤ééå {É®ú JÉÉT {ÉNÙÉLÉÉÈÄ Eäò ʱÉB º´ÉSUÔIÉÉ ¨ÉÉXÉEÒ iéþèªéé®ú

Rashtriya Sahara - - Ê´ÉÊ´ÉVÉ -

VÉxÉ º´ÉɺlªÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖB ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ®úä±É´Éä º]õä¶ÉxÉ, føɤÉÉå +Éþè®ú MɱÉÒ-¨ÉÉä½±±Éä ¨Éå JÉÉxÉä-{ÉÒxÉä Eäò ºÉɨÉÉxÉ Eäò JÉÉä¨ÉSÉä-®úä½b÷ÃÒ ±ÉMÉÉxÉä ´ÉɱÉÉå Eäò ʱÉB º´ÉSUôiÉÉ +Éþè®ú MÉÖhÉ´ÉkÉÉ Eäò ¨ÉÉxÉEò iÉþèªÉÉ®ú ÊEòB ½þé*

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÉxÉEò ¤ªÉÚ®úÉä (¤ÉÒ+É<ÇBºÉ) uùÉ®úÉ iÉþèªÉÉ®ú <xÉ ¨ÉÉxÉEòÉå ¨Éå ®úä½b÷ÃÒ ªÉÉ føɤÉÉ Eò½ÉÆ ±ÉMÉÉxÉÉ ½þè, JÉÉxÉÉ EèòºÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ +Éþè®ú {É®úÉäºÉxÉÉ ½þè, ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò EòSSÉä ¨ÉÉ±É EòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É Eò®úxÉÉ ½þè, iÉþèªÉÉ®ú ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉä EèòºÉä ±ÉÉxÉÉ-±Éä VÉÉxÉÉ ½þè, =ºÉä ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¤ÉiÉÇxÉ ¨Éå ®úJÉxÉÉ ½þè VÉþèºÉÒ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þé* ½É±É Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºlɱÉÉå ¨Éå JÉÉxÉä EòÉ ºÉɨÉÉxÉ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉɱÉä IÉäjÉ ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ´ÉÞÊrù nùäJÉÒ MÉ<Ç ½þè* ªÉ½ ¶É½®úÒ +ɤÉÉnùÒ Eäò ʱÉB xÉ Eäò´É±É +ɺÉÉxÉÒ ºÉä ={ɱɤvÉ ½ÉäiÉä ½þé ¤ÉʱEò ºÉºiÉä ¦ÉÒ ½ÉäiÉä ½þé*

<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¤Éɽ®ú ºÉä ®úÉäVÉÒ ®úÉä]õÒ Eò¨ÉÉxÉä Eäò ʱÉB ¶É½® +ÉxÉä ´ÉɱÉä EòɨÉMÉÉ®úÉå +Éþè®ú =xÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ʱÉB >ðVÉÉÇ +Éþè®ú {ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ |ɨÉÖJÉ »ÉÉäiÉ ½þè* nùںɮúÒ iÉ®ú¡ò ªÉ½ ±ÉÉJÉÉå ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¦ÉÒ ½þè* BäºÉä ¨Éå ¤ÉÒ+É<ÇBºÉ uùÉ®úÉ iÉþèªÉÉ®ú ÊEòB MÉB ¨ÉÉxÉEòÉå ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò º´ÉɺlªÉ EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ JÉÉt =tÉäMÉ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ʴɶ´ÉÉºÉ EòÉä ¤ÉføÃÉ´ÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ* ¤ÉÒ+É<ÇBºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú JÉÉxÉä EòÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú MɨÉÇ Eò®úxÉä ºÉä ¦ÉÒ JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ nùÚʹÉiÉ ½Éä ºÉEòiÉÉ ½þè* ʶÉIÉÉ iÉlÉÉ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ªÉ½ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉføÃÒ ½þè ÊVɺÉä nùÚ®ú Eò®úxÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½þè* ¤ÉÒ+É< Ç BºÉ Eäò BEò +ÊvÉEòÉ®úÒ xÉä Eò½É +ÊvÉEòÉ®úÒ ºÉä VÉ¤É ªÉ½ {ÉÚUôÉ MɪÉÉ ÊEò <ºÉ iÉ®ú½ ºÉä JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉɱÉÉå Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉÉxÉEòÉå Eäò +xÉÖ{ÉɱÉxÉ Eäò ʱÉB ºÉƺÉÉvÉxÉ Eò½ÉÆ ºÉä +ÉBÆMÉä iÉÉä =ºÉxÉä Eò½É, '±ÉÉäMÉÉå ¨Éå VÉþèºÉä-VÉþèºÉä <ºÉEäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ ¤ÉføÃäMÉÒ, JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉɱÉä ¨ÉÉxÉEòÉÆä EòÉä ±ÉÉMÉÚ Eò®åúMÉä*"

BEò ºÉ´ÉÉ±É Eäò VÉ´ÉÉ¤É ¨Éå =ºÉxÉä Eò½É ÊEò <xÉ ¨ÉÉxÉEòÉå EòÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ Eò®úxÉä +Éþè®ú =x½å ±ÉÉMÉÚ Eò®úxÉä EòÒ ÊVɨ¨ÉänùÉ®úÒ ºÉ®úEòÉ®ú {É®ú ½þè +Éþè®ú =ºÉä ½Ò <ºÉ ¤ÉÉ®úä ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úxÉÉ ½þè* ¤ÉÒ+É<ÇBºÉ xÉä +¤É iÉEò 18,700 ¨ÉÉxÉEò ¤ÉxÉÉ< ½þé ÊVɺɨÉå ºÉä Eäò´É±É 83 +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ½þé* <xÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ¨ÉÉxÉEòÉå ¨Éå ºÉä 12 JÉÉt ¨ÉÉxÉEòÉå ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ½þé* ¤ÉÒ+É<ÇBºÉ xÉä <xÉ ¨ÉÉxÉEòÉå EòÉä BäºÉä Ênù¶ÉÉÊxÉnùäÇ¶É Eäò °ü{É ¨Éå iÉþèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½þè ÊVɺÉEäò +xÉÖ{ÉɱÉxÉ ºÉä JÉÉä¨ÉSÉä, ®úä½b÷ÃÒ iÉlÉÉ føɤÉÉ ¨Éå ʤÉEòxÉä ´ÉɱÉä JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉ®úäMÉÒ +Éþè®ú OÉɽEòÉå EòÉä º´ÉɺlªÉ Eäò ʱɽÉVÉ ºÉä ¤Éä½iÉ®ú JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ Ê¨É±É ºÉEåòMÉä*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.