JÉÉıÉÄ ºÉ¦ÉÒ uùé®ú

Rashtriya Sahara - - ÊNÙ±±ÉÒ/BXɺÉÒ+É®Ú -

MÉÞ½ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨Éå Ê{ÉUô±Éä ÊnùxÉÉå þ+ÉMÉ ±ÉMÉxÉä EòÒ PÉ]õxÉÉ ºÉä ¶ÉɪÉnù ®äú±É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ xÉä ºÉ¤ÉEò ʱɪÉÉ ½þè* =ºÉxÉä +ºÉäÇ ºÉä ¤ÉÆnù {Écä÷ ®äú±É ¦É´ÉxÉ Eäò nùÉä |É´Éä¶É uùÉ®úÉå EòÉä JÉֱɴÉÉ ÊnùªÉÉ ½þè* +¤É iÉEò ®äú±É ¦É´ÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É uùÉ®ú ºÉÆJªÉÉ nùÉä +Éþè®ú SÉÉ®ú ½Ò JÉÖ±ÉÉ ®ú½iÉÉ lÉÉ* <ºÉ¨Éå BEò uùÉ®ú ºÉä ¨ÉÆjÉÒ +Éþè®ú +ɱÉÉ +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉÆä EòÉ +É´ÉÉMɨÉxÉ ½ÉäiÉÉ ½þè iÉÉä nÚùºÉ®äú ºÉä ®äú±É¦É´ÉxÉ ¨Éå EòɪÉÇ®úiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ +Éþè®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ +ÉiÉä-VÉÉiÉä ½þé* ½É±É ¨Éå ®äú±É´Éä ¤ÉÉäbÇ÷ Eäò xÉ´ÉÊxɪÉÖCiÉ ºÉÊSÉ´É xÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉ½É ÊEò MÉä]õ xÉƤɮú BEò +Éþè®ú iÉÒxÉ CªÉÉå ¤ÉÆnù ½þé? VÉÉÆSÉ Eäò ¤ÉÉnù =x½ÉÆäxÉä +ÉxÉxÉ-¡òÉxÉxÉ ¨Éå ¤ÉÆnù {Écä÷ nùÉäxÉÉå uùÉ®úÉå EòÉä JÉֱɴÉÉ ÊnùªÉÉ* ®äú±ÉEòʨÉǪÉÉå EòÉ Eò½xÉÉ ½þè ÊEò ªÉ½ +SUôÉ |ɪÉÉºÉ ½þè, CªÉÉåÊEò |É´Éä¶É uùÉ®úÉå EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ ºÉÖ®úIÉÉEòʨÉǪÉÉå ºÉä ½ÉäiÉÒ ½þè, =x½å ¤ÉÆnù Eò®úxÉä ºÉä xɽÓ, iÉÉÊEò VÉ°ü®úiÉ {Éc÷xÉä {É®ú <xÉEòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É ½Éä ºÉEäò*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.