ÊB÷ÊVÉ]Õ±É Eþèò¨é® äú Eòéä º¨ÉÉ] Çõ¡òéäxé ºéä JÉIÉ®ÚÉ

Rashtriya Sahara - - ÊNÙ±±ÉÒ/BXɺÉÒ+É®Ú -

Ê¥É]äõxÉ ¨Éå º¨ÉÉ]Çõ¡òÉäxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉÒiÉä {ÉÉÆSÉ {ÉÉÆSÉ ´É¹ÉÉÈä ¨Éå Êb÷ÊVÉ]õ±É Eþèò¨É®äú EòÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú 30 ¡òÒºÉnù ÊMÉ®ú MɪÉÉ ½þè* ±ÉÉäMÉ º¨ÉÉ]Çõ¡òÉäxÉ ºÉä ½Ò ¡òÉä]õÉä JÉÓSÉ ±ÉäiÉä ½þé +Éþè®ú +É¨É +Énù¨ÉÒ <xÉEäò ¡òÉä]õÉä ¨Éå +ÆiÉ®ú xÉ½Ó Eò®ú {ÉÉiÉÉ ½þ è* Ê®ú] ä õ±É BxÉÉʱɺ]õ ʨÉxÉ]õ±É Eäò ¨ÉÖiÉÉʤÉEò Êb÷ÊVÉ]õ±É Eþèò¨É®äú EòÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú 2006 ¨Éå 843 ʨÉʱɪÉxÉ {ÉÉþéb÷ lÉÉ VÉÉä ¤ÉÒiÉä ´É¹ÉÇ ÊMÉ®úEò®ú 598 ʨÉʱɪÉxÉ {ÉÉþéb÷ +É MɪÉÉ* +]õEò±Éå ªÉ½ ½þ é ÊEò ªÉ½ ¤ÉÉVÉÉ®ú 2016 ¨Éå ÊMÉ®úEò®ú 523 ʨÉʱɪÉxÉ {ÉÉþéb÷ iÉEò +É VÉÉBMÉÉ* +ÉÆEòb÷Éå Eäò ¨ÉÖiÉÉʤÉEò Ê¥É]õäxÉ ¨Éå +É`ö ¡òÒºÉnù ±ÉÉäMÉ Ê¡ò±¨É ´ÉɱÉÉ Eþèò¨É®úÉ, 40 ¡òÒºÉnù ±ÉÉäMÉ Êb÷ÊVÉ]õ±É Eþèò¨É®úÉ +Éþè®ú 45 ¡òÒºÉnù ±ÉÉäMÉ º¨ÉÉ]Çõ¡òÉäxÉ EòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É ¡òÉä]õÉä JÉÓSÉxÉä Eäò ʱÉB Eò®ú ®½ ú ä ½þ é* ʨÉxÉ]õ±É Eäò iÉEòxÉÒEòÒ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ ºÉä¨ÉÖ+±É MÉÒ xÉä Eò½É ÊEò Êb÷ÊVÉ]õ±É Eþèò¨É®úÉ ÊxɨÉÉÇiÉÉ+Éå EòÉä xÉ<Ç iÉEòxÉÒEò ´É ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉä ºÉʨ¨ÉʱÉiÉ Eò®úxÉÉ ½ÉäMÉÉ*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.