زایش میترا ؛آمدن روشنایی

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

شب چله یا یلدا، ماندگارترین جشن و آیین دینی کهن آریاییان تا به کنون است. آیینی که هنوز خانوادههای ایرانی با سفرهای زینتشده، با میوهها و پارچههای سرخ آن را بسیار بزرگ میدارند. اینکه چرا این جشن، در شب سیام آذرماه برگزار میشود، چه پیوندی با فردای آن شب، یکم دی ماه دارد، تاریخچهی آن و شوند ستارهشناختی آن چه چیزی است، نکتههایی هستند که در این نوشتار و از قلم دو پژوهشگر نامدار فرهنگ ایرانی، «هاشم رضی» و زندهیاد «فرانک دوانلو»، به آنها پرداخته شده است.

6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.