سامانهي آبرسانی کهن در شهرستان محالت یافت شد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - خبرنگار امرداد فیروزه فرودی

علي مشهدي مسوول نمایندگي میراث میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محالت در این باره گفت: «در پي عملیات بهسازي در محلهي سرچشمهي محالت به سنگنبشتهي برخوردیم که دیرینگي آن به روزگار ســلطان محمدشاه، دومین شاه این روزگار برميگردد.» وي افزود: بر پایهي آنچه یافت شــده سیستم آبرســانی از این چهارتاقی آغاز میشــده و در قالب تنبوشــه (لولهي آب سنتی که گنگ نیز گفته میشــود) به حریم شــهر محالت میرســیده و آب آشــامیدنی مردم را فراهم میکرده اســت. این چهارتاقي از بین رفته و ویران شده و سنگنبشتهای از آن در اندازهي 50 در 70 سانتیمتر یافت شده است. مشهدي در دنباله گفت: بنا داریم این تنبوشه را پس از بهســازي پیرامــون آن در همینجا براي بازدید همگان بگذاریم. ستونهای خورهه، آتشــکدهي آتشکوه، بند باستانی نیمور، دژ جمشیدی سنگنبشتههای تاریخــی، دژ آقاخان و یخچال نیمور در پیوند با دورههای تاریخی پیش و پس از اســالم از باارزشترین جاهاي تاریخی محالت است. محالت در بخش جنوبی استان مرکزی و در 105 کیلومتری اراک جاي دارد. این شهر قطب گل و گیاه زینتی، سنگ نمای ساختمانی، ماهی زینتی و تریکو بافی است. (شناسه: )35412

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.