دستانداري و آسيب آرامستان تاریخی دزفول

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نوشتار فیروزه فرودی

از‌آرامستان‌تاریخی‌دزفول‌نگ ‌هداري‌كنید

مجتبا گهستونی سخنگو و دبیر انجمن میراث فرهنگی تاریانا خوزســتان گفت: قبرســتان تاریخی و بيمانند دژ(:قلعه) شــاداب در بخش شــیهون دزفول مورد بیمهری مســووالن و نیازمند مرمت و نگهداري است. این مکان در روستای اسالم آباد دزفول جاي دارد با ســنگهاي ایســتاده و نقوش متفاوت که هر کدام گویاي شناســنامهاي از درگذشته هستند. ســنگ گورها دارای ساختاری ماسه سنگی و از سازند آغاجاری برداشت شدهاند. ما از ســال 1390 پس از آشــنا شــدن با این آرامستان در سال چهار بار و حتا بیشتر از آنجا و دژ شــاداب بازدید کردیم و تاکنون بارها به معاونان میراث فرهنگی خوزستان و همچنین فرنشینان(:روســای) ادارهي میر اث فرهنگی دزفول دربارهي وضعیت نامناســب آرامستان هشــدار دادیم. حتا در دیــداری که با فرماندار دزفول داشــتم هنگامي که از آرامستان قلعه شــاداب سخن گفتیم برای ایشان وجود چنین آرامســتانی جالب توجه بود و از ما درخواست نامهای کردند تا دستور الزم برای پیگیریهای نهایی را بدهند. گهســتونی افزود: در این گورستان شکلهاي گوناگونی مانند انواع سوارکار، اسب، ابزار مورد نیاز زندگی، درخت، شکارچی، دارقالی، اسلحه، بز، پرنده حیوانات درنده، انسانهایی که ساربان هســتند و یا به گونهي گروهی درحال رقص هستند و نگارههاي دیگر را ميبینیم. با اینکه گردشــگرانی که خواهــان بازدید از روســتای پامنار، دریاچه سد دز و قلعه شاداب هستند گاهی در صورت آگاهی از وجود چنین آرامســتان بیمانندي از آن بازدید میکنند اما هر بار که خود و دیگر دوســتان همراهم که از کنشگران(:فعاالن) فرهنگی هستند به این آرامســتان ميرویم متوجه فرسایش و چه بسا تخریب و تعرض به این گورستان هستیم. وی دربارهی راه درونشــد(:ورودی) آرامستان گفت: در آغاز درونشــد به آرامســتان متوجه جادهای قدیمی میشــویم که براي دسترسی بــه خــود دژ از میان آرامســتان رد شــده و شــوند(:موجب) ویراني کامــل بخش بزرگي از گورســتانی بــه گونهي جنوبی - شــمالی شــده اســت. براي دسترســی به زمینها و سکونتگاههای عشایری شوند ایجاد راههای دیگر شده و آرامستان از سوي شرق به غرب، حالت یکپارچگی خود را از دست داده است. در چند بار بازدیدی که امسال از این گورستان براي انجام یک کار پژوهشــی داشــتم، بارها از گوشــههاي گوناگون از این آرامســتان که تاکنون ثبت نشــده و تنها به ثبت ملی دژ شــاداب بسنده کردهاند عکس و فیلم تهیه کردم با سنجش عکسهای گذشته و تازه، متوجه فرســایش و تخریب و دستاندازي میشویم. سخنگوی انجمن تاریانا افزود: نقشبرجستههاي بســیاری از مزارها یا در حال ناپدید شدن هستند و یا شکستهاند و یا جابهجا و حتا زیر مسیرهایی که از سوي انسانها پا خورده است، محو شدهاند. برای این آرامستان نیاز است که محدودهاش شناســایی و گورها شمرده، آسیبشناسی، مرمت، نگهداری و کل آرامستان ثبت ملی شــود و تابلوهای هشدار دهنده در محل و مسیر درونشد گردشگران در روستای اسالم آباد نصب شود. گهســتونی از ثبت شواهد ســخن گفت: پس از بررسیهای بســیار در این آرمستان به همراه یک تیم بســیار حرفهای طراحی و مســتندنگاری همهي تصویرها انجام و نگارش کتاب آغاز شد و همزمان پیگیریها برای مرمت و نگهداری این آرامستان آغاز و طرحهایی که الهام گرفته از نقشهاي گورها است و میتواند در تولیدهاي صنایع دستی مردم منطقه شیهون به کار گرفته شود، برای کار آزمایشــی تحویل یکی از خانوادههای صنعتگر شد و آثاری را تولید کردند. در یکی از روزهای آبــان ماه در حالی که مســتندنگاری از نقش گورهــا میکردیم هیاتی از اداره کل محیط زیست خوزستان که در منطقه اقدام به سرشماری پستانداران میکردند بــا آگاهي از چگونگــي کار ما خوشــحال شــدند چرا که آگاهيهاي ما دربارهي بودن گونههای بســیار جانواری، حیوانــی و گیاهــی منطقــه در دههها و ســدههای گذشــته به آنــان آگاهيهاي سودمندي میداد. (شناسه: )35424

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.