بزررگترین گنجخانهی سنگنگارهی جهان در ایران است

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - خبرنگار امرداد مارال آریایی

کتاب «سنگنگارههای ایران»، زبان مشترک جهانی به نویسندگی دکتر محمد ناصری فرد با باشندگی پژوهشگران و دوستداران تمدن ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی شد. دکتر محمد ناصری فرد باستانشناس هنر که بیش از یک دهه پژوهشهای میدانی خود را در غارها و کوههای ایران به شناختن و شناساندن سنگنگارههای درون ایران پرداخته و از این که برآیند پژوهشهایش را در کتاب سنگنگارههای ایران را برای دوســتداران و پژوهشگران این حوزه ارایه داده، بسیار خورسند بود. او بــا این باور کــه گذشــتههای دور ایران ناشــناخته مانده، از کوششهای سخت خود گفت: «من به عشق و ســربلندی سرزمینم به عنوان یــک پژوهشــگر آزاد، نزدیک به 037هزار کیلومتر راه پیاده و ســواره به دنبال ســنگنگارهها در درون ایــران پیمودهام که نزدیک به ده دور کره زمین است. برخی زمانها خوراک من تنها تکه نانی که درون پالستیک نمور و خمیری شدهبود و آبی که در بطری چنان گرم بود که دست را میسوزاند. ولی میاندیشیدم به عنوان یک ایرانی پیش از اینکه حس ملیگرایی داشتهباشم، نیازمند داشتن ِخَرد ملیگرایی اســت زیرا امروز کشــور ما خرد و دیگرگونی در اندیشه نیاز دارد.» ناصریفرد تا به امروز 6 پوشــینه (:جلد) کتاب انتشار و 004دقیقه کار پژوهش مستند تلویزیونی در شــبکههای داخلی و شــبکه جامجم انجام دادهتا برای نخستینبار سنگنگارهها به درستی شناسانده شود. در آغاز کارکســی بهدرســتی ســنگنگاره را نمیشــناخت و حتا برخی مســووالن آن را با سنگواره اشتباه میگرفتهاند؛ خوشبختانه امروز با جستوجوی ســنگنگاره در جهان مجازی، هزاران نگاره دیده میشود. سنگنگاره در کشــورهای دیگر ‪»5RFN $UW«‬ نامیده میشود، تا چند سال پیش اگر در اینترنت این واژه جستوجو میشد، برای ایران موسیقی راک نمایان میشــد ولی در کشــور افغانستان متوجه پژوهشهای این کشور میشدیم. حتا در پاکستان گروههای استرالیایی، اروپا و امریکا بر روی سنگنگارهها پژوهشهای بسیاری کردهاند و بههمین انگیزه خاوریها (:غربیها) باور داشتند ایرانیان تنها ادبیات و زبان شفاهی دارند و برای دیدن این گونه نگارهها باید به السکو، پالتامیرا در اسپانیا و فرانسه رفت. این پژوهشــگر افزود: «تا کنون در 24 استان کشور پژوهش شــده و بیش از 05هزار نمونه یافت شده که دیرینگی آنان به 40 هزار و 800 سال پیش وابســته به دوران نخست یخبندان بــاز میگردد. برای یافتــن دیرینگی آنها در ســال 87 خورشیدی با گروه اروپایی توانستیم با ابزار بســیار پیشــرفته بهنام «طیفسنجی شتابدهنده» پژوهشهایی انجام دادیم. او در بخش دیگری از ســخنانش گفت: «برای پژوهشگران بیگانه هم بسیار شگفتانگیز بود زیرا برپایهی همین پژوهشها وارون ســخنان دیروز که گفته میشد نزدیک به هزاره دوم پیش از میالد از جنوب خاوری اروپا، ایرانیان از نژاد آریا وارد فالت ایران شــدند؛ امروز با یافتن این آثار میگویند انسانها 40 هزار سال پیش از فالت ایران کوچ کرده و به اروپا رفتهاند.» این دیدگاه به وسیلهی دانش مهندسی ژنتیک بــر روی بانوان ایرلندی و اســکاتلندی از دید انسانشناســی مورد بررسی قرار گرفته و همه گویای مهاجرت انســانها از آســیا هستند و نمونههای یافت شده در اروپا مانند الیسکا، وارنا و شومن نیز دارای نشانههای ایرانی ـ ایالمی هستند. ســنگنگارهها دو گونهی کوبشی و نگارگری (:نقاشی) هستند نمونهی نگارگری در پالتامیرا و الســکو یافت شده و خوشــبختانه نمونهی نگارگری و کوبشــی در ایران هســت و تیمره دارای بزرگتریــن گنجخانهی ســنگنگاره در جهان است. ناصری فرد توانست بیش از بیست سنگنبشته خطی مانند خطهای نگارگری، اندیشــه نگار، پیش از ایالم، پهلوی، کوفی، عربی و فارسی» از هزاره دهم پیش از میالد تا دوره اسالمی را بیابد که به «ســیر دیگرگونی خط در ایران» نامور اســت و در کتاب سنگنگارههای ایران ـ نمادهای اندیشــه نگار گزارش آن آمدهاست و همچنیــن بیش از بیســت تندیــس از این دیگرگونی با همیاری پژوهشکده خطشناسی و کانون کتیبهشناسی میراث فرهنگی ایران آماده و برای بازدید همگان در کاخ نیاوران جای داده شدهاست. (شناسه: )35423

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.