«فرهنگ پخت نان لواش» جهانی شد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

«فرهنگ پخت نان لواش» به عنوان دومین پرونده چندملیتی ایران ثبت جهانی شــد. در یازدهمین نشســت میان دولتها میراث ناملموس، پرونده «فرهنگ پخت نان لواش» مطرح شد و پس از گفتوگو و بررسیهای بســیار به ثبت رسید. با ثبت این پرونده، میراث ناملموس جهانی ایران به یازده عنوان رسید. این پرونده به طور مشترک میان کشــورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، و ترکیه ثبت شد. در این نشست دو پروندهی چندملیتی از سوی ایران با عنوانهای «نوروز» و «فرهنگ پخت نان لواش» به ثبت رسید. (شناسه: )35431

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.