گسترهی یزد در شاهنامه

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

پیشینهی شهر یزد به روزگار باســتان میرسد و برخی آن را ســاخته شده به دســت «یزدگرد یکم» میدانند. و در برخی نوشتارهای تاریخی نام آن را «یزدانگرد» یاد کردهاند. واژهی یزد از واژهی«یزش» به چم(:معنی) ســتایش و نیایش در زبان پارسی میانه است و میتوان واژهی یزد را سپند، پاک و ســتوده برگردان کرد. از چهرههای نامور ادب و شاهنامه که زادهی یزد هســتند میتوان بزرگانی همچون «ایرج افشار» و «محمدعلی اسالمی ندوشن» را نام برد. با آنکه در شــاهنامه، از شــهر یزد یاد نشده است ولی برخی جاها همچون؛ «کوه ســپند» در شاهنامه را با «اسپندکوه» یا «اسپیدکوه» در نزدیک تفت یکی دانستهاند. همچنین بخشی به نام «دهستان» در ابرکوه که در شاهنامه آشکارا یاد شده و نیز «کوه ارنان» در شــیرکوه یزد که از آن با نام «ارمان» یاد شده، از دیگر نمونهها است.

(شناسه: )۳544۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.