ایران در میان ٠5 جاي دیدني جهان

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - خبرنگار امرداد فرزانه خسروی

پایگاه آمریکایی «بیزینس اینسایدر»، ایران را در میان۰۵ مقصد دیدنی برای گردشگران در سال ۷۱۰2 نام برد. امنیت،پاشنهآشیلیاستكهآسیببرگشتناپذیری را به صنعت گردشــگری در جهــان زده و باید پذیرفت اكنون در ســبد جهانی گردشــگری، گردشگران بهسوي كشورهایی خواهند رفت كه افزون بر بسترهای فرهنگی و طبیعی، امنیت و خدمات را به بهترین شیوه ارایه كنند. ایــن خبرگــزاري در گــزارش خــود شــوندهاي(:دالیل) این كار را در بهبود نسبی پیوندهاي ایران و باخترزمین(:غرب)، همچنین انگیزهي كاوش در یک مقصد گردشگری كمتر شــناخته شده با شــمار كمی مسافر دانسته اســت. این گزارش در دنباله، پا را فراتر گذاشــته و از این نکته یاد كرده كه با برقراری پروازهای مســتقیم از اروپا به تهران، هجوم گردشگران و توریستها به ایران بیشتر نیز شده است. بيگمان صنعت گردشگری ایران تا رسیدن بــه نقطهي اوج خود، راه اندكی دارد و تنها كمــی خردمندي، نوآوري و هوشــمندی بســنده اســت تا آن را به مقصد دلخواه، نزدیکتر كند.

(شناسه: )35525

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.