خودنمایي خوراكهاي ایرانی در جشنوارهي باکو

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

این جشنواره كه با باشندگي(:حضور) وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان و گروهي از نمایندگان دیپلماتیک كشورهای خارجی از 28 كشور جهان برپا شد، خوراكهای سنتی كشورها و قارههای گوناگون به نمایش گذاشته شد. در غرفه خوراكهاي سنتی ایران كه رایزنی فرهنگی سفارت كشورمان در جمهوری آذربایجان برپا كرده، ســه گونهي ملی و شــیرینیهای سنتی ایران در برابر دید بازدیدكنندگان گذاشته است. وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان هنگام بازدید از غرفهي ایران در این جشنواره، دستآوردهاي ایرانی را ستایش كرد. رایزن فرهنگی كشورمان باشندگي در این چنین جشنوارهها را زماني مناسب برای شناساندن بهتر فرهنگ ایران نام برد. وی از نقش و جایگاه ویژهي خوراكها در صنعت گردشــگری یاد كرد و افزود: گردشگران خارجی در سفرهای گردشگری خود افزون بر بازدید از جاهاي دیدنی كشــورها، دوستدار آشنایی با خوراكهای ملی این كشورها هستند. (شناسه: )35521

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.