کاخ نیاوران، میزبان گنجینههای تاریخی

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

شماري از گنجینههاي کاخ نیاوران با موضوع «سفرهی شب چله و کرسي» رونمایي شدند. ظروف نقرهی قلمزنيشده با روکش طا، آراسته به آرم سلطنتي و پارچهی روي کرسي با تزیینات قابدوزي از روزگار پهلوي، ســماور نقرهی قلمزنيشــده از روزگار قاجار، از جملهی این گنجینهها هستند. صندوقچهی چوبي از روزگار قاجار، بافت پتهدوزي کرمان از روزگار پهلوي، مخدههاي زیبا و الله کریســتال دیگر آثاري هستند که به خجستگی شب چله براي نخستینبار به نمایش درآمدهاند. دوســتداران براي بازدید ميتوانند تا 10 ديماه، همهروزه از ساعت 8 تا 16 به کاخ اختصاصي مجموعه فرهنگي تاریخي نیاوران به نشاني تهران، میدان شهید باهنر (نیاوران) بروند. (شناسه: )35531

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.