سخن انديشهبرانگيز

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

در‌گاتهای‌اشوزرتشــت،‌از‌آرما ‌نهای‌آفرینش،‌آبادانی‌و‌شادمانی‌ جهانیان‌اســت‌که‌برای‌دســت‌یابی‌به‌آن‌هرکس‌می‌بایست‌به‌ ی ‌کسری‌ویژگی‌هایی‌آراسته‌شود‌و‌آن‌ها‌را‌به‌کار‌بندد.‌ وهومنی،‌اردیبهشــتی،‌ســپندارمزدی‌و‌شــهریوری،‌برخی‌از‌این‌ ویژگ ‌یهاست: «ای‌مزدا،‌کجاســت‌مهر‌بیکران‌تو‌به‌پرســت ‌شگرانت؟‌کجا‌ آمرزش‌تو‌روان‌اســت؟‌کجا‌از‌یاری‌اشــا‌برخوردار‌توان‌شد؟‌ کجاست‌سپندارمزد؟‌کجاست‌بهترین‌منش؟‌کجاست‌شهریاری‌ مینوی‌تو؟»‌(گاتها‌-‌یسنای۱۵-‌بند۴)

(شناسه: )35551

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.