ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

هفتهنامهي امرداد از هنگام بنيادگذاري تاكنون، همواره از پشتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده اســت. اكنون نيز، شماري از دلســوزان فرهنگ ايراني براي پشتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، هركدام دستكم با مبلغ ٠٠٥ هزار ريال، امرداد را براي ماندگاري ياري كنند.

-15 بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري -16 بانوي ارجمند مهري رستمي به یاد كیخسرو خداداد رستمي -17 بانوی ارجمند مهین(خرمن و آبادان) سالمتی -18 سرور ارجمند رضا یوسفي -19 بانوی ارجمند دكتر مریم امجدي -20 سرور ارجمند فریدون گشتاسبي اردكاني -21 سرور ارجمند دانشپژوه -22 سرور ارجمند عبدالکریم بهزادنژاد به نامگانهي ارباب فریدون رشیدي -23 یك تن خیراندیش -24 بانوی ارجمند خاطره خاتم -25 بانوی ارجمند مهین بانو نوروزیان -26 سرور ارجمند دكتر ایرج نوروزیان -27 بانوی ارجمند هدیه احمدی -1 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري -2 بانوي ارجمند سیمیندخت خدادادي -3 سرور ارجمند دكتر فرهنگ سالمتي 4 - یك تن نیكاندیش بهیاد دكتر خدایار خسروي 5 - سرور ارجمند همایون مهرزاد -6 سرور ارجمند سیاوش -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد كوچکي(خادم) -8 سرور ارجمند مهدي حاجهاشمي -9 بانوي ارجمند فریدا رمداني -10 سالنمای راستی -11 بانوی ارجمند فریچهر خسروان -12 بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند -13 بانوي ارجمند دكتر بهناز فیروزمند -14 بانوي ارجمند نگار رنگبست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.