تلنگــــــــر

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

مغازههــای خیابان تهران یکــی درمیان به فروش فستفودها ویژه شدهاند. گیشههای روزنامهفروشی و مغازهها، سیگار را بیشتر از روزنامه و دیگر كاالهای فرهنگی میفروشند. فســتفودها امروزه گ ِل سرســب ِد سفرههای ایرانیان شــدهاند. بوی دود قلیان و سیگار نیز همپای جوانانمــان در پارکها و قهوهخانهها شده اند. چیپس، پفك و خوراكیهای رنگارنگ نیز در دســت هر كودک و دانشآموزی بسیار دیده میشــود ولی با وجود آگاهیرسانیهای بسیاررسانههاهنوزهمباورماننمیشودكهاین خوراکها سرطانزا هستند. با اینكه افزایش بیماری ســرطان در ایران ناله میكنیم ولی مانند كســی كه خودش را به خواب زده است نمیخواهیم از این خواب بیدار شویم و كاری كنیم. به راستی تا چه اندازه باید دم از فرهنگ و فرهنگسازیزد؟كاشكمیاندیشهمیكردیم در اینكه از چه زمانی سرطانی شدیم؟ چه شد كه خوراکهای سالم ایرانی را به خوراکهای امروزی فروختیم؟ و چه شد كه سیگار را با دانش به اینكه زیانرسان است، به سبد كاالی خود راه دادیم؟ (شناسه: )35583

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.