شمار‌هي‌آينده،‌شنبه‌81‌د ‌یماه‌چاپ‌مي‌شود‌

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

صنــدوق پســتي: تهــران 15855/144 تلفــن: 88325330-31 نمابــر: 89786548 تارنمــاي امــرداد: ‪ZZZ DPRUGDGQHZV FRP‬ رايانامــه: ‪VDUGDELU DPRUGDG#JPDLO FRP‬ امرداد: تهران، كر يمخانزند، خردمند شــمالي، كوچهي شــهيد اعرابي(3)، شمارهي4، اشكوب 3 چــاپ: شــركت چاپ جامجــم - كيلومتر 8 بزرگراه خليجفــارس ، كنار پادگان نصــر - تلفن: 56530636 پخش: ايران چاپ . امرداد در ويرايش نوشــتهها آزاد اســت. همهي نوشــتههاي چاپ شده، ديدگاه امرداد نيست. نوشــتههاي داده شده به امرداد بازگردانده نميشــود. چاپ نوشتههاي امرداد تنها با آوردن نام امرداد آزاد است. با درود به فروهر پاك روانشــاد جمشيـــد جاماسيان و ســپاس از پلگذار ايشان، كيخسرو كيانپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.