سپاسداری از مترجم شاهنامه فردوسی به زبان ترکی استانبولی

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - خبرنگار امرداد چیستا پاکسرشت

شــاهنامه فردوسی، حماســهی ملی ایران، با توجه به برجستگیهای بســیار، به زبانهای گوناگون ترجمه شــده است. نخســتین بار، برگردان بخشهایی از این اثر سترگ به زبان ترکی نزدیک به هفت دههی پیش انجام شد اما این کتاب ترجمهای کامل از شــاهنامه به زبان ترکی است. برای باال بردن دقت ترجمه و نیز اطمینان از درستی آن، از نسخههای فارسی متفاوت از شاهنامه و نیز دیگر بنمایهها(:منابع) و فرهنگها و کتابها که دربارهی شــاهنامه بود و در این زمینه ســودمند بوده، بهره گرفته شــده اســت. ترجمهی این اثر بزرگ به زبان ترکی دستاوردی ارزشــمند برای آشنایی هر چه بیشــتر خوانندگان ترکزبان با این یادمان ارزشمند انسانی و بهرهگیری از آن است. «نعمت ییلدریم» نویسنده، استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارســی دانشگاه آتاترک ترکیه اســت و دکترای زبان و ادبیات فارســی را از همین دانشگاه در سال ۶۰۰۲ میالدی دریافت کرده است. بیشــتر کارهای پژوهشی وی در زمینهی دســتور زبان فارسی و دیگر زمینهی پژوهشــی وی استورههای ایرانی است. از وی کتابهای بسیار و نوشــتارهای پرشماری در نشریههای شناختهشده در شاخههای گوناگون ادبیات فارسی چاپ شده است. فرجامشناسی و کیهانشناســی: پیوندگان مفهومی نظام دینی زرتشتیان ایــن کتاب که از انتشــارات انجمن توســعه مطالعات ایران، نوشتهی دکتر میهائیال تیموش ‪0LKDHOD 7LPXV‬ از کشــور رومانی اســت بــا بهرهگیــری از روشهــای تاریخنگاری و فیلولوژیک (متنشناسی دانش بررسی نوشته در سرچشمههای تاریخی، با نگاهی به آمیزهی جنبههای ادبی، تاریخی، و زبانشــناختی آن) به بررســی برخی رویکردهای فرجامشناسانه و کیهانشناسانهی زرتشــتیان پرداخته است. ایــن کتاب به بررســی باریکبینانهی ادبیات فارســی دوره میانه پرداخته است تا از رهگذر آن، برخی رویکردهای ویژه در دین زرتشــتی را ارزیابی کند؛ برای نمونه همپوشانی(:تقارن) آغــاز و انجام جهــان. این اثــر دربردارندهی گواههایی(:اســنادی) منتشرنشده در زمینهی تاریخ پژوهشهای زرتشتی در فرانسه است. نویسنده،تحصیالتکارشناسیوکارشناسیارشد خود را در رشتهی فلســفهی فرهنگ با درجه خیلی خوب به انجام رســانید و در سال 9۰۰۲ از دانشگاه (3+( فرانسه دکترای تاریخ ادیان و انسانشناسی دینی را دریافت کرد. او از سال ۶۰۰۲ تا ۲۱۰۲ پروژههای پژوهشی گوناگونی را در بنیاد(:انستیتو) تاریخ ادیان فرانسه، آکادمی رومانی و کالــج نیویوروپ به انجام رســانید. همچنین از ٨۰۰۲ به هموندی مرکز تاریخ ادیان فرهنگســتان رومانی درآمد و از ۶۱۰۲ تا کنون همکار مرکز ایرانشناسی دانشگاه آزاد برلین و فرهنگستان علوم برلین است. برگزیدگان بیستوچهارمین دورهی پیشکش جهانی کتاب سال در دو بخش «پژوهشهای اسالمی» و «پژوهشهای ایرانی» با باشندگی حســن روحانی، رییسجمهوری ایران معرفی شدند. در بخش «پژوهشهای ایرانی» آثاری در شاخههای پژوهشی تاریخ و جغرافیای ایران بزرگ، تاریخ، تمدن و زبانهای ایران باستان، هنر و مهرازی(:معماری) ایران، زبان و ادبیات فارسی، صنایع دســتی و صنعت گردشگری، جامعهشناسی ایران و ترجمهی آثار اندیشمندان ایرانی، بررسی و ارزیابی شد. آثار ارزیابی شده در این گردش(:دوره) به زبانهای انگلیســی، فرانســوی، آلمانی، چینی،عربی، ایتالیایی، اسپانیایی، روسی، گرجی، ارمنی، ترکی آذربایجانی، ترکی استانبولی، بنگالی، فنالندی و صربی بوده اســت و برگزیدگان این گردش از کشــورهای ترکیه، رومانی، فنالند، مالزی، انگلستان، اسپانیا، فرانسه، آمریکا و آلمان بودند. (شناسه: )360023

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.