نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - 10000088325331 88325329 09198040593

امرداد چشمبهراه ديدگاهها، انتقادها و پيشنهادهاي شما خوانندگان گرامي است. نامههاي خود را ميتوانيد به صندوق پستي تهران 15855/144 بفرســتيد و يا همراه با نام خود بر روي پيامگير بگذاريد. همچنينميتوانيدبهشــماره پيامكبزنيدويابهشــماره ازراه تلگرام يا واتساپ پيام بگذاريد.

با درود به دســتاندركاران امــرداد. باز هم سپاس از شما كه نوشــتههاي تازهاي را از سالهاي كهن این سرزمین در امرداد چاپ كردید. از شــما ميخواهم به جاي نوشــتن ساعت، واژهی تسوي به كار ببرید. امرداد: خوانندهی گرامی، تالش ما این اســت كه فارسینویســی را تا آنجــا انجام دهیم كه خوانش و فهم نوشتهها دشــوار نشود. از مهر شما سپاسگزاریم. امیدواریم با پالوده شدن زبان گفتاری رفتهرفته بتوانیم بهخواست شما كار كنیم.

با سپاس و با درود بي پایان بر شما دوستداران ایرانزمین. خواستار آنم كه در نشریه بخشي را به تاریخ كهن ایران از پیدایش و آغاز آن و بخشي را به سرودههاي اشوزرتشت به شكل منظم و بهصورت آموزنده قرار دهید تا این نسل جدید نوپا با تمدن و فرهنگ و پیامرسان بزرگ آن بیشتر آشنا و ریشهی خود را بشناسد. اهورا امرداد: خوانندهی ارجمند، پیشــنهاد نخست شما در نوشــتههای «سرگذشت ایران» كه تاكنون 23 شــماره از آن چاپ شــده است پی گرفته میشــود. درباره پیشنهاد دوم هم میكوشیم تا انجام دهیم.

با درود فراوان و خداقوت به شما از ترجمهي واژگان به پارســي مانند: معماري=مهرازي خشنود شدم و پیشــنهاد من این است كه حتا در حد چنــد واژه در هر بار چاپ به این هفتهنامــه بیفزایید هدف از ایــن چند واژه كه گفتم، واژهنامــهاي افزونبر این مطالب گرانبها بود. با این كار با واژگان بیشــتري آشنا شویم با سپاس و پرتوان باشید. رامین قرباني

با درود. ميخواستم بپرسم كه آیا اسناد معتبري وجود دارد كه ثابت كند ایرانیان باستان دانش پیشرفتهاي در زمینههاي گوناگون داشتهاند؟ اگر این طور بوده چرا برخالف یونان باستان كه دانشمندان معروفي دارد، نامي از دانشمندان ایران باستان در دست نیست (به جز برزویه)؟ از شما خواهشمندم در اینباره ما را آگاه كنید تا بتوانیم از دانش باستاني مان دفاع كنیم. با سپاس فراوان از شما. علي بنیادي امرداد: در دست نبودن شناسهای نوشتهشده در مورد دانشمندان دوران باستان، به چم نبودن دانشــمندان آن زمان نیست، چراكه نخست باید دانش را شناساند؛ آیا مهرازی(:معماری)، پزشــكی، ســپاهیگری، ستارهشناســی و دریانوردی دانش نیســتند؟ از این دانشمندان میتوان به ستاســپ یا صداســب، برازه و استانس اشاره كرد. سپس به سه یورش بزرگ تاریخ باید اشاره داشت؛ اسكندرمقدونی، تازیان و مغوالن. در یورش نخست بسیاری از نوشتهها به باختر زمین برده شدند و در یورش دوم، نابود و بخشی نیز برده شد و یورش سوم نیز آنچه برجای مانده بود را بیشتر نابود ساخت.

با درود و ســپاس فراوان از شما تالشگران امرداد خواهشــمندم پیگیریكنیــد چرا نام منطقهی كورش اهواز به كوی ملت تغییر یافته. بیحرمتی و فرار از اصل خویش تا این حد. چرا؟ باسپاس حشمت یوسفی

با درود. در گویش كردی، لكی و لری كه بازمانده راستین زبان اوستایی، مادی و پهلوی است آتش را آگر میگویند و آتشكده را آگرواچ. ایرانویچ همان آگرواچ بوده است به چم سرزمین نور و آتش. نام ایران كهن آگران بوده اســت. آگر بعدها به شكل: آذر، آدر(آدریان)، آتر، آهر، آیر و آتش آمده است. نام آذربایجان هم آگرپادگان بوده به چم پایگاه آتش. وجود بزرگترین آتشكده ایران آذرگشنسب و مناطقی چون اهر و آبهر در آذربایجان خود گواهی محكم است. با سپاس، فاضل (شناسه: )360033

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.