بر تخت نشستن منوچهر

هفتمین شهریار پیشدادی (بخش یکم)

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نوشتار گروه باستانشناسی

سرگذشت ايران )24(

منوچهر یــا «منوچیثر»، در جایــگاه هفتمین شــهریار پیشــدادی، پس از ایرج و فریدون بر تخــت فرمانروایی ایران نشســت. آن روزگار، بخشبندیهای کشور نخستین در زمان فریدون تازه انجام گرفته بود. در روزگار شهریاری منوچهر بود که سام، پهلوان نامور، دارای پسری مو سفید شد که از اینرو، آن پســر را «زال» نام نهادند. در اوســتایی، زال، «زر» و بــه چم(:معنای) پیر نوشــته شده است. به شــوند آنکه سام در آن روزگار کهن ایران، دارا شــدن چنین فرزندی را نشانهی گناهکاری خود میدانست و از سرزنش مردمان هراســید، نوزاد را به کوه البرز در شمال فــات ایران برد و در جایی رها کرد تا کشــته شود. اما دست سرنوشت، پروراندن کودک را به یک انسان استورهای شده به نام «َسئِن» سپرد. َسئَِن که سپسها به گونهی سیمرغ، استورهای شــد، همان پزشــکی بود که روش زاده شدن شــگفتانگیز «رستم»، پســر زال را نیز انجام داد. بههر روی، پس از گام نهادن زال به روزگار نوجوانی، شــبی پدر خواب او را دید و از اینرو، برای یافتــن او به جایی که در البرزکوه رهایش کرده بود بازگشت. پدر، فرزند را نزد َسئَِن، پزشک محلــی یافت و او را به خانــهی خود بازگرداند. منوچهر به شادی یافته شدن پسر پهلوان خود، منشور فرمانداری بر ســرزمینهای کابلستان، بخشی از هندوستان، سند و زابلستان را به سام و پسر نوجوانش زال داد و اینگونه، سام پهلوان، نخستین فرماندار خاور(:شرق) فات ایران شد. زال برومند شده، سپسها سوی شهر کابل، کانون سرزمین کابلستان و نزد دربار فرماندار این شهر، «مهراب» رفت. زال، پهلوانزادهی ایرانی، دلباختهی «رودابه»، دختر مهراب از نوادگان بی َوراَسب (ضحاک)، شهریار ویرانگر پیشین و خواهرزادهی جمشید شد. منوچهر و مهراب به ســختی با پیوند زناشویی این دو پادورزی(:مخالفت) کردند که شوند آن، کینههای پیشــین دو دودمان فریدونیان و بیوراسبیان بود. اما سرانجام، این دو دلباخته، با هم زن و شوی شدند. رســتم، میوهی پیوند زناشویی زال و رودابه شد. از آنجا که جنین بسیار درشت بود، مادر او، رودابه، در زادنش دچار دشواری شد. َسئَِن، پرورشدهندهی زال و کســی که در اوستا، دارنده و شناساگر گیاهان دارویی و درمانگر فراوانی گزارش شده است، کسی بود که به یاری رودابه آمد و با پیشــنهاد او و به دست یک موبد چیرهدست در پزشکی، رودابه را با می مســت یا بیهوش ساختند، پهلوی او را شــکافتند، سر جنین را چرخاندند و فرزند را از زهدان مادر، زنده بیرون کشــیدند. سپس پهلوی مادر را با روشی ناشناخته و با مرهمی که امروزه برای ما چیســتان است، دوختند. اینچنین، نخستین رستمزایی تاریخ در ایران کهن انجام گرفت که در شمارهی آینده، به برخــی ریزهپردازیهای(:جزییات) این کار شگفتآور پرداخته خواهد شد. (شناسه: )360064

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.