«مامج»،‌پیا‌مآور‌نوروز

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

یکی از این آیینهای زیبا مازندرانیها، «مامج» نام دارد. از گذشته در میان خانوادههای مازندران رسم بر این است که یکی از اعضای خانواده با هماندیشی با بزرگان محل، به عنوان «مامج» که پیامآور نیکبختی اســت، گزینش شــده و با آیین ویژهای، هنگام تحویل ســال وارد خانه میشــود. «مامج» همراه با یک ظرف آب و یک ســینی که در آن کمی گندم یا برنج است با پای راست به خانه میآید و شادی میآورد. «مامج» در چهار گوشهی همهی اتاقها کمــی آب به عنــوان نماد آبادی و پاکیزگی و نشــانهی زندگی میریزد و سپس با اضافه آبی که در دست اوست، کدبانوی خانه، چای درست میکند. )360091‌:هسانش(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.