کوزه شکستن دور کردن تیرهبختیهای گذشته

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

در چهارشنبه ســوری مردم پس از آتشافروزی اندکی زغال به نشانهی ســياهبختی، کمی نمک به نشانهی شورچشمی و يک سکهی ده شــاهی به نشانهی تنگدســتي در کوزهای سفالين مياندازند و هريک از اعضای خانواده يک بار کوزه را دور سر خود میچرخاند و واپسين(:آخرين) تن، کوزه را بر سر بام خانه میبرد و آن را بــه کوچه پرتاب میکند و میگويد: «درد و بالي خانه را ريختم توی کوچه» و باز میگشتند. بر اين باور بودند در هنگام انجام اين مراســم و بازگشــت نبايد برگردند و پشــت سرشــان را نگاه کنند چون ممکن است باليا دوبــاره به خانه برگردد و بــاور دارند که بــا دور افکندن کوزه، تيرهبختی، شوربختی و تنگدستی را از خانه و خانواده دور میکنند. اين آيين اکنون نيز در برخــی از بخشهای ايران روايی دارد و کوزهی تــازهای را جايگزين میکنند. باور بر اين اســت که در درازای سال بالها و رخدادهای بد در کوزه فشرده میشود که با شکستن کوزه، دور خواهد شد. (شناسه: )360101

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.