گاتها، سرشار از پیامهای اخالقی

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - (شناسه: )360111

«در آموزشهای زرتشــت که به بهترین گونه در گاتها بازتاب آن را میبینیم، مطلبی که حاکی از اجرای مراسم ظاهری نیایش باشــد نمییابیم. در اینجا سلوک و رفتار و انگیزههای اخالقی آن مورد بحث قرار گرفته اســت و بس. زرتشت نخستین پیامبر بود کــه دین را از محدودیتهای انحصاری خــدای قبیلهای و یا به اصطالح خدای مردم برگزیده، بــهدر آورد و آن را به بعد جهانی ارزانی داشت. این یک حقیقت بزرگ در تاریخ دین است.» (تاگور، رابیندرانات. از کتاب: ســیری در آیین مزدیســنا. نوشته مهرداد مهرین. تهران: فروهر، ۱63۱. رویه )52

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.