هادی مرزبان، بازیگر، نویسنده و کارگردان تیاتر:

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

بهــار‌دوباره‌ن ‌منمک‌پشــت‌در‌رســیده‌اســت‌با‌شــکوف ‌هها‌و‌ غنچه‌هایــش‌دق‌الباب‌م ‌یکند‌و‌طبیعت‌م ‌یرود‌تا‌رخت‌نو‌به‌تن‌ کند‌تا‌در‌جشن‌شکوف ‌هها‌به‌شادی‌برخیزد‌...‌و‌من‌که‌سا ‌لهاست‌ تماشاگر‌این‌رنسانس‌طبیعت‌هستم،‌دلم‌م ‌یخواهد‌ما‌هم‌همراه‌ بــا‌جام ‌ههای‌نو‌که‌بــه‌تن‌م ‌یکنیم‌روحمــان‌را‌نیز‌جام ‌های‌نو‌ بپوشانیم‌و‌بیشتر‌با‌هم‌باشیم‌و‌غنیمت‌بداریم‌سال‌های‌مانده‌را‌...‌ سال‌نو‌بر‌همه‌مردم‌ایران‌زمین‌مبارک امیدوارم‌در‌ســال‌نو‌هیچ‌ســفر ‌های‌بی‌نان‌نماند‌و‌هیچ‌مردی‌دغدغه‌و‌غم‌نان‌فرزند‌را‌ نداشته‌باشد‌و‌دیگر‌امید‌آن‌که‌جهان‌از‌دیوانگ ‌یهای‌دیوانگان‌به‌دور‌باشد‌و‌در‌یک‌صلح‌ و‌آرامش‌باشد‌و‌هرگز‌در‌هیچ‌سرزمینی‌شیپور‌جنگ‌نواخته‌نشود.

(شناسه: )360152

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.