سروش جمشیدی، بازیگر طنز تلویزیون:

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

برای‌همه‌پیش‌و‌بیش‌از‌هرچیز‌در‌سال‌پیش‌رو‌آرزوی‌تندرستی‌ دارم‌و‌آن‌چه‌پس‌از‌تندرستی‌برای‌خودم،‌خانواد ‌هام‌و‌ه ‌ممیهنانم‌ از‌خداوند‌م ‌یخواهم‌حال‌خوش‌دل‌اســت.‌چرا‌که‌اگر‌حال‌دل‌ همــه‌‌خوش‌باشــد،‌رخدادهای‌خوب‌برای‌مردم‌و‌کشــور‌روی‌ م ‌یدهد.‌من‌هرگز‌اهل‌سیاســت‌نبوده‌و‌نیستم‌اما‌چون‌در‌سال‌ ۶٩۳۱‌انتخابات‌را‌پی ‌شرو‌داریم‌امیدوارم‌مردم‌بهترین‌گزینش‌را‌داشته‌باشند‌و‌دلسوزان‌ این‌مرز‌و‌بوم‌بتوانند‌آن‌گونه‌که‌شایســت ‌هی‌این‌مردم‌است‌خدمت‌کنند‌تا‌سرانجام‌حال‌ دل‌همه‌خوب‌باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.