نوروزخوانان قاصدان بهار

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

نوروزخوانی‌یکی‌از‌شناخته‌شــده‌ترین‌آیی ‌نهــای‌پیش‌از‌آمدن‌ نوروز‌است.‌این‌آیین‌در‌شمال‌ایران‌رنگ‌و‌بوی‌ویژ ‌های‌دارد. با‌آغاز‌اســفند‌نوروزخوانان‌که‌قاصد‌بهار‌بودند‌ترانه‌هایی‌زمزمه‌ م ‌یکردند‌که‌آمدن‌آفتاب‌و‌بهار‌و‌روزهایی‌سراســر‌شادی‌و‌امید‌ را‌نوید‌م ‌یداد.‌ بانگ‌صدای‌آنان‌نویددهند‌هس‌رویش‌سبز‌و‌شکوفایی‌گ ‌لها‌بود‌ آ ‌نها‌پیا ‌مآور‌دوستی،‌نوزایی‌و‌مهربان ‌یهای‌دوباره‌بودند.‌ این‌آییــن‌هنوز‌هم‌در‌برخی‌از‌روســتاهای‌گیالن،‌مازندران‌و‌ گلستان‌برگزار‌م ‌یشود.

(شناسه: )360151

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.