حمید فرخنژاد، بازیگر سینما و تلویزیون:

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

این‌بازیگر‌شــو ‌خطبع‌بــا‌ته‌لهج ‌هی‌آبادانــی‌اش‌اما‌خیلی‌جدی‌ گفت:‌بهترین‌آرزویم‌برای‌ایران‌همان‌آرزویی‌است‌که‌داریوش‌ بزرگ‌برای‌ایران‌داشت:‌خدایا‌کشورم‌را‌از‌گزند‌دروغ‌و‌دشمن‌و‌ خشکسالی‌به‌دور‌نگا ‌هدار‌...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.