سخن نخست

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نوشتار بابک سالمتی

در باور ایرانیان هر ســال که آغاز میشود، بهتر اســت با آرزوهای خوش همراه باشد تا بتوان به دستآوردهای خوب رسید. امرداد نیز در نخستین شمارهی سال 1396 آرزوهایی برای پاسداشت آیین نیاکانیمان دارد. خون و ترور را بزرگتر میکند. آرزو داریم امســال، از آسمان نیک بارد، از زمین نیک روید، شــهرها و دشــتهای کشورمان و سراســر گیتی سرسبز و خرم باشــند. دریاچهها و رودهــای خشکشــده دوباره جــان یابند و زنده شوند. ســفرههای آب زیرزمینی که رو به نابودی میروند دوباره گســترده و پرآب شوند. جنگلهایمان سرسبز و پهناور باشند. ایرانمان رستنگاه آباد گیاهان و زیستگاه آرام جانوران باشــد. مردمان آلودهاش نکنند و آســیبی به آن نزنند. ای کاش پیشرفت شهرها همراه با آبادانی پایدار باشد و در این راه، هنجار هستی شکسته و روان آفرینش آزرده نشود. آرزو داریــم اقتصاد روی خوش و پاک خود را به ما نشــان دهد. روز و روزگار هممیهنان به از این شــود. ابرویی زیر بار دغدغهی نیاز درهم نشود. کمری از کار شکسته نشــود. سفرهای بینان و خورش نماند و کودکی شرم نداری را در چهرهی پــدر و مادر نبیند. آنانی که در این بوم میزیند و بخشی از دارایی مردم را به نام اختالس یا رشوه به کام آز میکشند، دزدند و آرامش و آسایش یک کشور را به تاراج میبرند، بن و ریشهشان برکنده و نیست و نفور باد! (در ایــن میان آرزوی کوچک دیگری نیز داریم. «امرداد» سال پیش را به سختی به سر آورد. امید و آرزویمان این است که خوانندگان ما افزایش بها را بر شرم و شرمندگی ما ببخشند.) آرزو میکنیم سامانهی آموزش و پرورش فرزندان سرزمین را افزون بر دانایی، مهر و خرد و فرهنگ نیز بیاموزند و میهندوستی را بر تخت جانشان بنگارند. امید داریم ارج و ارزش این بخش بیش از پیش در بودجهی دولت دیده شود تا گرانی در شهریهی آموزشگاهها، پدر و مادری را از آموزش فرزندان باز ندارد. آرزو میکنیم شادی و دلخوشی همهگیر شــود. همهی مردمان گیتی با امید به فردایی بهتر برای پیشــرفت و آبادانی جهان و جهانیانبکوشند. آرزوها بزرگاند و دستنیافتنی! فریدون مشیری میســراید: «مگو این آرزو خام است، مگو روح بشــر همواره ســرگردان و ناکام است. اگر این کهکشان از هم نميپاشد؛ وگر این آسمان در هم نميریزد؛ بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحي نو در اندازیم. به شــادي گل برافشانیم و مي در ساغر اندازیم!» آری این آرزوها خام نیست. اگر بخواهیم و از خود بیاغازیم، اگر هر یک از ما بدانیم که آرش و رستم و گردآفریدی برای میهن خود هستیم، میتوانیم. بیگمان میتوانیم. (شناسه: )36011

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.