سخن انديشهبرانگيز

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

راه‌یکی‌است‌و‌آن‌راه‌راستی‌است،‌آن‌راهی‌است‌که‌از‌آغاز‌راه‌ پیروان‌نخستین‌بوده،‌پس‌تو‌همواره‌در‌راه‌راستی‌باش‌و‌هرگز‌ از‌این‌شاه‌راه‌بیرون‌مشو.‌ خواه‌در‌هنگام‌ســختی‌و‌خواه‌در‌هنگام‌آسایش،‌این‌را‌نیز‌بدان‌ و‌آگاه‌باش‌که‌گاوان‌و‌اســبان‌خاک‌گردند،‌زر‌و‌سیم‌به‌خاک‌ پیوندد،‌تن‌نیز‌مشــتی‌خاک‌شــود،‌اما‌آ ‌نکس‌نمیرد‌و‌به‌خاک‌ نپیوندد‌و‌تباهی‌نپذیرد‌که‌راستی‌و‌درستی‌را‌بستاید‌و‌بر‌پای ‌هی‌ آن‌رفتار‌نماید.‌(ارداویراف‌نامه)

(شناسه:

)36151

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.