نوشتار

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نوشتار بهناز ناصحی

«تپورستان»؛ واژهای پارسی در تاریخ

نام تپورستان از واژهی تپور + استان، به چم(:معنی) جایگاه و اســتان تپورها آمده است که از گروههای آریایی و باستانی باشنده در مازندران بودهاند. این نوشته بر سکهی اســپهبدان تبرستان و سپس فرمانروایان عباسی نشاندهندهی آن است که اینجا پیش از اســام و در دورهی اسامی به نام این تیره نامور بود. به همین شوند(:دلیل)، این اندیشه و دیدگاه که تبرستان واژهای است که تاریخنگاران تازی(:عرب) به مازندران نســبت دادهاند، درست نیست و این واژه ساختاری پارسی دارد. (شناسه: )36165

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.