آیا ما با سوادیم؟

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

به تازگــی یونســكو در جایــگاه یك ســازمان علمی، آموزشــی و فرهنگی و از زیرمجموعههــای ســازمان ملل، تعریــف كاملی از ســواد ارایــه كرده است. ســواد از دیدگاه یونسكو به سواد عاطفــی، ارتباطــی، مالی، رســانهای، پرورشــی(:تربیتی)، رایانهای، تندرستی، نــژادی و قومیتــی، بومشــناختی، ارزیابی(:تحلیلــی)، انــرژی و علمــی، بخش میشــود. در این تعریف كســی كه ســواد خواندن و نوشتن را دارد تنها بخش كوچكی از سواد بایسته(:الزم) در ســدهی بیســتویكم را داراست و دارا بودن همهی این بخشها از سواد است كه فرد را باسواد میسازد. باوجود كوششهای بسیار دستاندركاران در ســاخت مدرســه و فراهــمآوری امكانــات مــورد نیــاز در این راســتا، هنــوز هم آمار بیســوادی نگرانكننده اســت. از ســویی دیگر این نگرانی نیز به چشــم میخورد كه مراكز آموزشــی كشــورمان تا چه اندازه به این رویكرد یونسكو آشنا هستند؟ دانســتن ســواد انــرژی از ایــنرو كه فرزندانمــان را بــا مدیریــت بهرهوری از انــرژی و آب آشــنا میكند، ســواد تندرســتی كه آگاهیهای ارزشــمندی پیرامــون خوراکهــا و راهكارهــای پیشــگیری از بیماری در دسترس آنها میگذارد یا سواد عاطفی و ارتباطی كه آنها را بــرای بودن در هازمانی بزرگتر از مدرسه آماده میسازد، تنها گوشهای از بخشهــای گوناگون ســواد از دید یونسكو اســت كه میبایست در دستور كار ســازمانهای نــگارش كتابهای درسی جای داشته باشد. به راســتی جدا از كتابهای آموزشــی، آمــوزگاران و محیطهای آموزشــی تا چه انــدازه به تعریف یونســكو نزدیك شــدهاند؟ آیــا نباید بیــش از اینكه از آمار بیســوادی در كشــور بترســیم از هجوم باسوادان به بخشهای گوناگون كشــورمان نگران باشیم؟ باسوادانی كه روزبهروز بر شــمار آنها در دانشگاهها افزوده میشود، بیآنكه رویكرد درستی از آینده داشته باشند ... (شناسه: )36١84

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.