ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

هفتهنامــهي امرداد از هنگام بنيادگــذاري تاكنون، همواره از پشــتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، هركدام دستكم با مبلغ ٠٠٥ هزار ريال، امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. -1 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري -16 بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري ٢- بانوي ارجمند سیمیندخت خدادادي -17بانویارجمندمهین(خرمنوآبادان)سالمتی ٣- سرور ارجمند دكتر فرهنگ سالمتي -18سرورارجمندرضایوسفي 4 - یك تن نیكاندیش بهیاد دكتر خدایار خسروي -19 بانوی ارجمند دكتر مریم امجدي 5-سرورارجمندهمایونمهرزاد 0٢-سرورارجمندفریدونگشتاسبياردكاني -6سرورارجمندسیاوش 1٢-سرورارجمنددانشپژوه -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد كوچكي(خادم) ٢٢- ســرور ارجمند عبدالكریــم بهزادنژاد به -8سرورارجمندمهديحاجهاشمي نامگانهياربابفریدونرشیدي -9بانويارجمندفریدارمداني ٣٢-یكتنخیراندیش -10سالنمایراستی 4٢-بانویارجمندخاطرهخاتم -11بانویارجمندفریچهرخسروان 5٢-بانویارجمندمهینبانونوروزیان ٢1- بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند 6٢-سرورارجمنددكترایرجنوروزیان ٣1- بانوي ارجمند دكتر بهناز فیروزمند 7٢-بانویارجمندهدیهاحمدی -14بانويارجمندنگاررنگبست 8٢-بانویارجمندهمایونسامیا -15 بانوي ارجمند مهري رستمي به یاد كیخسرو 9٢- یك تن خیراندیش به نامگانه روانشــاد خدادادرستمي دكترایرانپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.