گوهـــــر ایران

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

نر و ماده بودن گياهان؛ دانشی کهن نزد ایرانيان

كهنتریــن گواه(:ســند)ی كــه دربارهی بودن(:وجود) جنسیت در گیاهان سخن به میان آورده، اوستا است. در بخش وندیداد از این دانشنامهی كهن ایرانی، آشكارا از این جســتار یاد شده اســت كه گیاهان و رســتنیها، دارای جفت و جنسیت هستند. این كه چگونه پیش از ســاماندهی دانش زیستشناســی در روزگار نوزایی اروپایی و آگاهی از دانشهایی چون تاكسیدرمی و نیز دستهبندی جانداران، دانشمندان كهن و باستانی ایران توانسته بودند به این راستی برسند، یك چیستان است. پیرو یشتها از اوســتا و نیز كتاب بندهــش، میدانیم كه ایرانیان كهن، گونههای بسیاری از گیاهان را میشناختند و بر روی آنها واكاویهای دارویــی انجــام داده بودنــد. همچنیــن جایــگاه پیدایش گیاهــان را همخوان با دانش فرگشــت(:تكامل) امروزین، پیش از جانوران میدانســتند. به هر روی، این دانش ایرانی هزاران ســال پس از آنكه آریاییان به آن دســتیافتند، درون دیگر فرهنگهای همسایه رخنه كرد و ایرانیان به این دانش خود بالیدند. (شناسه: )36١83

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.