طبیعت ، هنر ، تاریخ و استوره در یک جا

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نوشتار مهيندخت دهنادی

بارها به لواســان رفته بودم، كنار ســد و باغ و آبشار اما غارموزه نه! تا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستان به غار موزهی وزیری رفتیم. یک دنیا شــگفتی كه پایان نداشت. موزهای از تندیسهای شگفتانگیز و آثاری كه از اشیای بازیافتی ســاخته شده بود، درســت در مركز شهرستان لواســان جای داشت. موزهای پر از كارهای هنرمندی كه كمتر از او شنیده بودم، دكتر ناصر هوشمند وزیری. در شناسنامهی موزه چنین نوشته بود: این موزه در زمینی به گســترهی 1000 مترمربع با یک ساختمان دوبلکس، برنامههای خود را در سال 1384 خورشیدی در لواسان آغاز كرد و ازسوی دكتر ناصر هوشمند وزیری كه از تندیسسازان دسته یک ایران است گردانده میشود. نامبرده همهی هزینهها، ایدههــا و نوآوریهایی كه در آن به كار رفته را انجام داده اســت و نخستین غارموزهی خصوصی ایران را درست كرده است. در بــازهی 66 ســال كنشــگری(:فعالیت)، داالنهایی در دل كوه كنده شده بود و برای به نمایش گذاشــتن آثار ایشــان و نمایاندن به هنردوســتان آماده شده اســت كه هنوز هم گســترش اســت. هر كــدام از آثار وی بیانگر داســتانهای شــاهنامهی فردوسی و بومی ایران و فرهنگ نژادهی ایرانی اســت و دربرگیرنــدهی بخشهای نمایشــگاهی، كارگاهی، صنایع دســتی، آموزشی، نگارخانه و سالن گردهمآیی است. ایــن گنجینــه تنهــا مــوزهای اســت كه بازدیدكنندگان میتوانند در آن آزادانه بگردند و فرتوربرداری كنند و دانشــجویان رشــتهی هنر میتوانند از اســتاد ایده بگیرند و كارورزی كنند. استاد وزیری در زمان بازدید دوستداران، دربارهی آثارشــان گفتنیهای بایسته را داده اســت و میكوشــد تا فرهنگ و هنر نژادهی ایرانــی را در میان بازدیدكنندگان بگســتراند، همانگونه كه خود را وقف این كار كردهاست. استاد وزیری خود بازدیدكنندگان را راهنمایی میكرد. هنگامیكه از آثارش پرسیدم چندتایی را نام برد: پارک ایرانشهر (خانهی هنرمندان): پرواز، مس پارک پردیسان: گوزنها، آبنما، دایناسور پارک جمشــیدیه: تندیس فردوسی و رستم و سهراب دست آبخوری، عقاب ده متری (فلزی)، تندیس فریاد، نقشبرجستهی شهریار و ستارخان و 30 یادمان در بلندیهای كلکچال پارک ساعی: آبنما. تندیسهای سنگی حیوانات: سمور، سنجاب، سگ آبی و آبشار 27 متری بیمارستان صارم: تندیس مادر و فرشته، دختر و پسر، فرشتهی كوچک پارک گلبرگ: تندیس كاكلی و پدربزرگ چندتایــی را بــه یــاد آوردم و افســوس كه هیچگاه با دیدن یک تندیس به نام و نشــان سازندهاش توجهی نکرده بودم. از استاد وزیری دربارهی تحصیالتش پرســیدم. او كارشناسی تندیسسازی از دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران دارد و در سال ،1373 دكترای افتخاری دریافت كرد و استاد درجهی یک هنر از سوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی شد. از دیگر سرافرازیهای وی جایگاه نخست در نخستین بیینال(دوساالنهی) تندیسســازی در سال 1374 خورشیدی است. همچنین وی هموندی هیات موســس انجمن تندیسســازان ایران را در كارنامه خود دارد. در پیشــینهی ایشــان كارشناس تندیسسازی در گنجخانه(:موزه)ی تاریخ طبیعی در سال ،1352 سرپرست بخش هنری گنجخانه تاریخ طبیعی پردیسان از سال 1360 تا 1379 و آموزش در دانشــکدهی هنر سوره در سال 1374 به چشم میخورد. دلبســتگی به كارهای هنری در سرشت استاد وزیری مــوج میزند. هنــگام بازدید از آنجا نوههایش را هم دیدیم كه هر كدام بخشــی از كارهای گنجخانه را میگرداندند. به گفتهی اســتاد وزیری ایــن گنجخانه رو به گسترش اســت و وی نگران كمبود جا است. ازاینرو در اندیشــهی گسترش آن در آسمان است. اشــکوبها(:طبقهها) و اتاقهایی را در طرحهای آینده در نظر دارد كه بر باالی برجی در این گنجخانه بسازد.

(شناسه: )36232

ناصر هوشــمند وزیری در ســال 5231خورشيدی در همدان به دنيا آمد. او سال 1350 از رشته مجسمهسازی با مدرك كارشناسی فارغالتحصيل شده و از همان ابتدا به خلق آثار هنری گوناگونی پرداخت و 2 سال بعد به سمت كارشناس مجسمهسازی موزه تاریخطبيعی برگزیده شد. وی در فاصله سالهای 60 تا 79 مدیر بخش هنری موزه تاریخطبيعی پردیســان بود و سال 1373 به دریافت دكترای افتخاری و نشان درجه یك هنری از وزارت ارشاد نایل آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.