لرستان، سرزمین نگارههای دیواری

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

بخش پرشــماری از نگارههای دیــواری ایران که درپیونــد با دورهی پارینهســنگیاند، در لرســتان جای دارند. غار «میرمــالس» که در 30 کیلومتری شهر کوهدشت جای دارد، نخســتین غاری است که در آن نگارههای دیــواری را یافتند. در پیرامون «میرمــالس» و غاری به نام «همیان»، غارهای دیگری نیز هستند که کهنترین نگارههای دیواری ایــران در آنها پیدا شــدهاند، مانند غارهای «کونجــی»، «بتخانه» و «رومشکان». سنگهای چخماق و ابزارهای سنگی یافت شده در نزدیکی غاررهنمونیاززندگیغارنشینیانسانهااست.«هلنگاردنر»،تاریخنویس هنر، دربارهی این نگارهها میگوید: «شکارگران در آن روزگار بیشتر از رویهی ناهماهنگ و طبیعی دیوارهای غار، برجستگی، فرورفتگی، شکاف، و لبههای تیز بهره میبردند و شکلهای واقعی را نقش میکردند». هنرمند غارنشــین این را پی برد که از موادی چون تنه و شــاخههای سوختهی درختان، شیرهی گیاهان، خاکهای رسی و آب رنگهایی پایدار و ماندگار بسازد. این هنرمندان نخستین برای نشان دادن نیازهای مینوی(:معنوی) خود این نگارههای زیبا را میکشیدند. (شناسه: )36261

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.