سیونه سرو به یاد درگذشتگان کاشته شد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - خبرنگار امرداد مهبد فرامرزی

برگزاری سومین آیین درختکاری هفتهنامه امرداد

فرنشــین‌انجمن‌موبدان‌ایــران‌در‌آیین‌ درخــت‌کاری‌هفته‌نام ‌هی‌امــرداد‌که‌به‌ یاد‌درگذشــتگان‌انجام‌شد‌از‌نماد‌درخت‌ ســرو‌و‌پیوند‌آن‌با‌فرهنگ‌ایرانی‌سخن‌ به‌میان‌آورد. موبد‌اردشیر‌خورشــیدیان‌در‌این‌برنامه‌ که‌پن ‌جشــنبه،‌13‌فروردین‌مــاه‌6931‌ خورشیدی،‌در‌بوستان‌الله‌تهران‌برگزار‌ شد‌گفت:‌ما‌در‌اوستا‌م ‌یگوییم‌با‌هم ‌هی‌ نیکان‌و‌وهان‌جهان‌همازوری‌(همراهی‌ و‌همیاری)‌م ‌یکنیم‌و‌این‌نیکان‌و‌وهان‌ تنها‌زرتشــتیان‌یا‌ایرانیــان‌و‌آریای ‌یها‌ نیستند،‌بلکه‌هم ‌هی‌مردم‌جهان‌را‌در‌بر‌ م ‌یگیرد.‌از‌همی ‌نرو،‌دید‌ما‌زرتشتیان‌دید‌ جهانی‌است‌و‌به‌دنبال‌این‌هستیم‌که‌با‌ کاشت‌درخت‌در‌این‌گونه‌جاها‌آبادانی‌را‌ برای‌همگان‌به‌ارمغان‌بیاوریم‌تا‌همه‌از‌ زیبایی‌های‌آن‌بهر ‌همند‌شوند. این‌برنامه‌با‌کاشــت‌93‌نهال‌ســرو‌به‌ یــاد‌93‌درگذشــته‌همراه‌بــود‌و‌موبد‌ خورشــیدیان‌دربار ‌هی‌جایگاه‌درخت‌سرو‌ در‌فرهنگ‌ایرانی‌گفــت:‌هر‌ملتی‌برای‌ خود‌نمادهایی‌دارد.‌شیر‌نماد‌چهارپایان،‌ سیمرغ‌نماد‌پرندگان‌و‌سرو‌نماد‌درختان‌ نزد‌ایرانیان‌اســت.‌از‌ســویی‌سرو‌نماد‌ ایرانیان‌است.‌ســرو‌نماد‌ایرانیان‌است‌و‌ در‌تخ ‌تجمشید‌۸۲‌ملت‌ایرانی‌را‌با‌سرو‌ ایستاده‌نشان‌داده‌اند.‌برای‌نمونه‌خوزی،‌ آذری،‌فارس،‌ماد‌را‌با‌سرو‌ایستاده‌نشان‌ داده‌اند. وی‌افزود:‌ســرو‌ایستاده‌نماد‌ایرانیان‌بود‌ تا‌این‌که‌پس‌از‌اســام،‌متوکل‌عباسی‌ که‌به‌شــدت‌مخالف‌تشیع‌بود‌و‌آرامگاه‌ امــام‌حســین‌(ع)‌را‌ویران‌کرد،‌ســرو‌ کاشــمر‌را‌از‌جا‌درآورد.‌از‌ای ‌نرو‌و‌از‌آن‌ روزگار،‌ایرانیان‌در‌نگار‌ههای‌خود‌ســرو‌ را‌به‌گون ‌هی‌خمیده‌یا‌بت ‌هجقه‌م ‌یکشــند.‌ این‌دگرگونی‌ریخت(:شکل)‌سرو‌نشانگر‌ آن‌اســت‌که‌ایرانی‌جانش‌را‌م ‌یدهد‌اما‌ چهارشنب‌هســوری،‌نوروز،‌و‌هف ‌تسینش‌ را‌نم ‌یدهــد‌و‌هی ‌چگاه‌نم ‌یگذارد‌فرهنگ‌ ایرانی‌از‌میان‌برود. فرنشین‌انجمن‌موبدان‌ایران‌در‌دنبال ‌هی‌ سخنان‌خود‌گفت:‌ایرانیان‌درخت‌سرو‌را‌ خمیده‌کشــیدند‌تا‌روزی‌که‌دوباره‌سرو‌ فرهنگ‌ایران‌راســت‌باال‌شود.‌امروزه‌نیز‌ کارهای‌خوبی‌در‌زمینــ ‌هی‌فرهنگی‌در‌ کشور‌انجام‌م ‌یشــود‌و‌امیدواریم‌روزی‌ همگــی‌در‌جهان‌در‌کنار‌هم،‌همان‌گونه‌ که‌در‌نگار‌ههای‌تخ ‌تجمشید‌آمده‌است،‌ کنار‌یکدیگــر‌برای‌آبادانی‌و‌پیشــرفت‌ جهان‌بکوشیم. بابک‌ســامتی،‌مدیرمسوول‌هفته‌نام ‌هی‌ امرداد‌نیــز‌در‌این‌برنامه‌گفت:‌امســال‌ ســومین‌بار‌اســت‌که‌این‌آیین‌برگزار‌ م ‌یشود.‌درخت‌ســرو‌را‌برگزیدیم‌چون‌ نماد‌فرهنگ‌ایران‌است‌و‌کاشت‌درخت‌ به‌یاد‌درگذشــتگان‌آیینی‌برخاســته‌از‌ فرهنگ‌ایرانی‌اســت.‌فردوســی‌بزرگ‌ در‌شــاهنامه‌دربار ‌هی‌جایگاه‌این‌درخت‌ می‌فرماید:‌توانم‌مگر‌پایگه‌ســاختن‌/‌بر‌ شاخ‌آن‌سرو‌سایه‌فکن.‌ب ‌هخوبی‌پیداست‌ که‌آرزوی‌او‌برپا‌ســاختن‌پایگاه‌فرهنگ‌ ایران،‌استوار‌بر‌درخت‌سرو‌است. او‌افزود:‌ویژگی‌دیگر‌این‌درخت‌پایداری‌ در‌برابــر‌دشــوار ‌یهای‌آ ‌بوهوایــی‌و‌ خشکســالی‌اســت.‌با‌ای ‌نهمه،‌ســرو‌از‌ درختان‌همیشــه‌سبز‌اســت‌و‌در‌چهار‌ فصل‌سال‌هوا‌را‌پاک‌م ‌یسازد. ســامتی‌در‌بخش‌دیگری‌از‌سخنانش‌ دربار ‌هی‌شــوند(:دلیل)‌گزینش‌بوســتان‌ الله‌برای‌کاشــت‌درختــان‌گفت:‌برای‌ شــادی‌ روان‌ درگذشــتگان‌ تاکنــون‌ بوســتا ‌نهای‌همگانی‌را‌برگزیده‌ایم‌تا‌از‌ ی ‌کسو‌برپای‌هی‌آموز ‌شهای‌اشوزرتشت‌ که‌می‌فرماید‌خوشبختی‌از‌آن‌کسی‌است‌ که‌در‌پی‌خوشــبختی‌دیگران‌باشد‌رفتار‌ کرده‌باشیم‌و‌از‌دیگرسو‌بر‌راه‌نیاکانی‌که‌ آموزشگاه(:مدرســه)ها‌ و‌ بیمارستان‌هایی‌ را‌بــرای‌بهر ‌هی‌هم ‌هی‌مــردم‌و‌ن ‌هتنها‌ زرتشتیان‌ساخته‌اند‌رفته‌باشیم.‌ مدیر‌مســوول‌امرداد‌افزود:‌کاشت‌درخت‌در‌ بوستا ‌نها‌خیال‌ما‌را‌از‌نگهداری‌و‌رسیدگی‌ بهینه‌به‌درختان‌نیز‌آسوده‌م ‌یکند. وی‌همچنین‌خبــر‌داد:‌برپای ‌هی‌پیمانی‌که‌ پیشتر‌گفته‌شده‌است،‌امسال‌برای‌نخستین‌ بار‌کاشت‌درخت‌به‌خجستگی‌زایش‌نوزادان‌ و‌کودکان‌را‌نیز‌در‌دستور‌کار‌خواهیم‌داشت. بابک‌سامتی‌در‌پایان،‌با‌آرزوی‌شادی‌روان‌ درگذشتگان،‌از‌همکاری‌شهرداری‌منطق ‌هی‌ 6‌تهران‌و‌مسووالن‌بوستان‌الله‌و‌همچنین‌ فرنشین‌انجمن‌موبدان‌سپا ‌سگزاری‌کرد. گفتنی‌اســت‌برنامــ ‌هی‌درختــکاری‌به‌یاد‌ درگذشــتگان‌برای‌ســومین‌بار‌از‌ســوی‌ هفته‌نام ‌هی‌امــرداد‌برگزار‌شــد.‌این‌برنامه‌ با‌ اوستاخوانی‌ موبدان‌ اردشــیر‌ خورشیدیان،‌ اردشــیر‌بهمــردی‌و‌ســهراب‌هنگامی‌در‌ بوســتان‌الله‌آغاز‌شد‌و‌گروهی‌از‌همراهان‌ و‌یــاران‌امرداد‌در‌این‌برنامه‌باشــنده‌بودند.‌ ســپس‌کســانی‌که‌به‌یاد‌درگذشتگان‌خود‌ درخ ‌تهــای‌ســرو‌را‌دهش‌کــرده‌بودند،‌ آ ‌نها‌را‌کاشــتند.‌در‌زیر‌سیاه ‌هی(:فهرست)‌ دهشمندان‌و‌درگذشتگان‌آمده‌است: سپیده‌دیهیم،‌طاهره‌دیهیم،‌فوزی‌تهرانی‌‌بانو‌شوشتریان‌سه‌نهال‌سرو‌به‌نامگان ‌هی‌ پورتیرانداز‌‌مهرناز‌خســرویانی‌به‌نامگان ‌هی‌خورشید‌ ‌هی‌جمشــید‌سامتی،‌آناهیتا‌ورجاوند،‌‌‌آذرمیدخــت‌هرمزان‌پنج‌نهال‌ســرو‌به‌ نامگان رشــید‌بهرام‌ورجاوند،‌مهربانو‌دینیار‌خدارحم‌ هرمزان‌و‌گوهر‌پوربهرامی ‌هی‌گوهر‌پوربهرامی‌‌آذرمیدخت‌هرمــزان‌و‌آرمیتا‌ورجاوند‌به‌ نامگان ‌هی‌تیراندازی‌‌خانواده‌ی‌اردشیری‌مبارکه‌‌خانواد ‌هی‌خسرویانی ‌هی‌همایون‌‌‌خانواد هرمزدیار‌کیخانزاده‌‌فریبــرز‌آذرکیوان‌بــه‌نامگان ‌هی‌محمد‌‌‌مژگان‌رشیدی‌به‌نامگان ‌هی‌پرویز‌فروهر بهزادنژاد‌‌آقــای‌بهزادنــژاد‌به‌نامگانــ باستانی‌‌گلســتان‌دهنــادی‌به‌نامگان ‌هی‌روســی‌ تن‌از‌نیک‌اندیشان‌و‌دهشمندان‌زرتشتی‌‌بنیاد‌نیکــوکاری‌ماوندی‌به‌نامگان ‌هی‌دو‌ ‌ندخت‌فرارونی‌‌شرکت‌شــیمیایی‌تک‌رنگ‌به‌نامگان ‌هی‌ ایرا فرارونی‌‌فریــن‌فرارونی‌به‌نامگانــ ‌هی‌ایرا ‌ندخت‌ ‌هی‌رســتم‌اســفندیار‌ظهرابی،‌پدرام‌‌‌گوهربانــو‌نمیرانیان‌چهار‌نهال‌ســرو‌به‌ نامگان رســتم‌ظهرابی،‌زمــرد‌اســفندیار‌ظهرابی،‌ خدارحم‌بهرام‌نمیرانیان پوربهرامی‌‌خانــواد ‌هی‌مرادیان‌بــه‌نامگان ‌هی‌گوهر‌ ‌مالهــی،‌پنج‌نهال‌ســرو‌به‌‌‌هومن‌الزمی‌به‌نامگانه‌ی‌پوریا‌رضایی ‌مالهی،‌‌‌پرویــز‌حکی نامگانــ ‌هی‌اســتاد‌محمدعلــی‌حکی دکتر‌هدایت‌الــه‌حکی ‌مالهی‌و‌دکتر‌نصرت‌اله‌ حکی ‌مالهی،‌ایزولده‌حکی ‌مالهی‌و‌به‌روانشادی‌ نیاکان ‌هی‌شــادروانان‌رستم‌آبادیان،‌افاتون‌‌‌هفته‌نامــ ‌هی‌امرداد،‌ســه‌نهال‌ســرو‌به‌ نامگان آبادیان‌و‌موبد‌مهران‌غیبی ‌هی‌شــادروان‌کیخســرو‌‌‌آرزو‌باســتانی،‌آریانا‌باســتانی‌و‌آرتمیس‌ باســتانی‌به‌نامگان باستانی

(شناسه:

)36273

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.