مظفرالدین شاه در تاروپود قالی

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد مارال آریایی (شناسه: )36524

بررسی اسناد تاریخی در مرکز اسناد کاخ گلستان نشــان میدهد که در زمان ناصرالدینشــاه، مظفرالدینشاه، و رضاشــاه پهلوی، قالی مانند دیگر اسباب گرانبهای کاخ جزو دارایی پادشاه بوده است. به گــزارش تارنمــای امرداد یکــی از قالیچه تابلوهایی که در نمایشگاه قالیچههای قاجاری در کاخ گلستان بهنمایش در آمده بازگوکنندهی چهرهی یکی از پادشاهان قاجاری است که به بزرگی ‪۹۳۱ /2۰7‬ و به رجشمار ۰۴ با رنگهای برجسته عاجی، مشکی، قهوهای، فامهای آبی و سبز، سرخ، صورتی در دههی دوم سده ۴۱ مهی (آغاز قرن بیستم میالدی) در راور کرمان بافته شده است. چهرهی مظفرالدینشاه قاجار مانند یكتابلوی قابشده در میانهی قالیچه آمده است. پیرامون قاب بیضیشکل با برگهای کنگرهای و هانند تزیینات گچبری اروپایی آراســته شده است؛ در باال و پایین تابلو دو نبشته و چهار دسته گل در قابهایی جداگانه بافته شدهاند. قالــیای که در ســالهای نزدیــك به ۰82۱ خورشیدی بافته شــده دارای دو نبشته است و نام دارندهی آن و نام سفارشدهنده چنین آمده اســت: «السلطان مظفرالدین شــاه / فرمایش حضرت اجل حسام الملك» در طراحی کنارهها و به ویژه در چهار گوشــهی آن ریزبینی بسیار شده است تا نگارهها به گونهی کامل و قرینه انجام شوند. کنارهی اصلی دارای نگارهی اسلیمی است و ســوی(:جهت) آن به درون قالی اســت و با رنگآمیزی هوشمندانه نــگاه بیننده را به ســوی کانــون و متن قالی میکشاند. مظفرالدینشاه پنجمین پادشاه قاجار بود که پس از کشته شــدن پدرش و پس از چهل و اندی ســال ولیعهد پادشاه شــد و از تبریز به تهران آمد. نخستین همســر وی «الخاقان»، نامور به تاجالملوک، دختر میرزاتقیخان امیرکبیر بود. دوستداری ناصرالدینشــاه و مظفرالدینشاه بــه نگارهها و تندیسهــای واقعگرایانه که در گنجخانههای اروپایی دیــده بودند و همچنین ورود عکاسی به ایران انگیزهای برای روی خوش نشان دادن حاکمیت از نقاشی بازنمایانه به ویژه تكچهره و در پی آن گسترش و رشد نگارهبافی در قالی ایران شد. در نگارهبافی از فرتور(:عکس) و نگارهی اشخاص برداشت میشد. از رویدادهای برجسته در روزگار مظفرالدینشاه نخستین «سینماتوگراف» است و آوای وی که کهنترین سند آوایی ایران است هنوز نیز بر جای است. مظفرالدینشاه نخستین قانون اساسی ایران را، که در دوره نخست مجلس نوشته شد، روز 8 دی ۵82۱ امضــا کرد و ۴ روز پس از آن در 2۱ دی ۵82۱ خورشیدی درگذشت. پیکر وی در کربال به خاک سپرده شد. بــا امضای فرمان مشــروطیت به دســت مظفرالدینشــاه عبارت «عدل مظفر» که «حروف ابجد» آن بــا تاریخ مهی امضای آن ۴2۳۱ مهی برابر میشــود روی لوحهای نوشته شــد و پس از برپایی مجلس شورای ملی بر ســردر آن جای گرفــت. (فرهنگ دهخدا) ســفارشدهندهی این قالی حســینخان قراگوزلو، نامور به «حســامالملك»، و امیر افخم از نوادگان دختری فتحعلیشاه و فرزند حسین خان حســامالملك است که پس از مرگ پدر از ســوی ناصرالدینشاه جانشین او شده و به فرمانروایی کرمانشاهان برگزیده شد و کنیهی حسامالملك به وی دادهشد. وی در دورهی پادشــاهی مظفرالدینشــاه (۳۱۳۱ـ ۴2۳۱ مهی) نیــز در این جایگاه ماندگار شد و در زمان فرمانروایی میرزا (پسر 7۱ ساله مظفرالدینشاه) بر کرمانشاهان وزیر و پیشکار او بود. او زمانی دیگر نیز فرمانروای همدان و لرستان بوده است. این قالیچه به گونهی جفت در کاخ گلستان است. نمایــشگاه «برگزیــده قالیچههــای کاخ گلستان» تا پایان خوردادماه در چادرخانهی کاخ گلســتان برپا اســت و دوســتداران میتوانند برای بازدید به میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.