اقلیتها شهروند درجهیک هستند

نمایندهی کلیمیان در مجلس:

Amordad Weekly Newspaper - - News - گزارش مهبد فرامرزی

ســیامک مرهصدق، نماینــدهی کلیمیان در مجلس، گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنالین انجــام داده و در آن از شــرایط امــروز غیرمسلمانان در کشورمان سخن به میان آورده است. گزیدهی این گفتوگو را میخوانید.

ما شهروند درجهیک هستیم

به‌نظر‌مــن‌آ ‌نچه‌اهمیت‌دارد‌مســال ‌هی‌ «وضعیت»‌است‌و‌نه‌واژ‌هها‌و‌اصطالحات.‌ من‌بارها‌گفتــ ‌هام‌ما‌را‌به‌هر‌نام‌مودبان ‌های‌ که‌م ‌یخواهند‌صدا‌کنند.‌مهم‌این‌اســت‌ حقوق‌ما‌به‌عنوان‌یک‌شــهروند‌درج ‌هاول‌ ایران‌حفظ‌شود.‌ما‌سر‌لفظ‌دعوایی‌نداریم؛‌ بحث‌و‌خواست ‌هی‌اساسی‌ما‌رعایت‌حقوق‌ شهروندی‌اســت.‌بدون‌هرگونه‌تبعیض‌و‌ البته‌در‌چهارچوب‌قانون‌اساسی.

راهکارمشکالتماندرقانوناساسیهست

در‌چهارچــوب‌قانــون‌اساســی‌همــ ‌هی‌ دشــوار ‌یهای‌اقلی ‌تها‌ح ‌لشــدنی‌اســت‌ همانطور‌که‌در‌بعد‌از‌پیروزی‌انقالب‌برخی‌ از‌این‌مشکالت‌حل‌شده‌است‌و‌برخی‌دیگر‌ هم‌ما‌در‌چهارچوب‌قانون‌اساسی‌راهکارهایی‌ داریم‌که‌در‌تالش‌برای‌حل‌آنها‌هم‌هستیم.

کتابهای دینی را خودمان بنویسیم

دربار‌هی‌کتا ‌بها‌که‌با‌عنوان‌کتاب‌مشترک‌ دینی‌گفته‌میشــود،‌به‌نظر‌من‌بهتر‌است‌ بــرای‌هر‌کدام‌از‌اقلی ‌تها‌جدا‌ارایه‌شــود،‌ چون‌فلسف ‌هی‌شناخت‌و‌نوع‌نگرش‌ادیان‌ گوناگون‌با‌هم‌تفاوت‌دارد.‌اگر‌بناست‌کتابی‌ دربار‌هی‌دین‌خاصی‌تالیف‌شود‌بهتر‌است‌ توسط‌مراجع‌دینی‌خود‌آ ‌نها‌طراحی‌شود.‌ کتابی‌که‌امروزه‌وجــود‌دارد‌مورد‌رضایت‌ اکثریت‌اقلی ‌تهای‌دینی‌نیست.

مخالفت با معاونــت رییسجمهور در امور اقلیتها

مــا‌باید‌به‌نحــوی‌عمل‌کنیــم‌که‌حقوق‌ شــهروندی‌اقلی ‌تها‌کامال‌رعایت‌شود،‌آن‌ زمان‌ما‌نیازی‌به‌ادار‌هی‌خاصی‌برای‌رسیدگی‌ به‌امور‌اقلی ‌تها‌نداریم.‌وجود‌این‌نهاد‌یعنی‌ اقرار‌به‌ای ‌نکه‌مشــکالت‌خاصــی‌در‌ارتباط‌با‌ اقلی ‌تها‌وجود‌دارد‌که‌یک‌ادار‌هی‌خاصی‌برای‌ این‌مشکالت‌الزم‌اســت.‌آن‌شکلی‌که‌دولت‌ دکتر‌روحانی‌پیش‌گرفته‌است‌(به‌صورت‌دستیار‌ ویژه)‌بهترین‌روش‌است‌بدون‌ای ‌نکه‌نهاد‌خاصی‌ برای‌آن‌در‌نظر‌گرفته‌شود.‌اگر‌به‌همین‌شکل‌ ادامه‌پیدا‌کند‌قطعا‌بهتر‌از‌این‌است‌که‌بخواهیم‌ نهــادی‌عریض‌و‌طویل‌بســازیم.‌در‌کل‌من‌با‌ تشکیل‌چنین‌معاونتی‌چندان‌موافق‌نیستم!

رسانهی ملی ما را نمیبیند

ما‌از‌رســان ‌هی‌ملی‌شــدیدا‌گلهمند‌هستیم.‌در‌ واقع‌خیلی‌به‌مســایل‌ما‌توجه‌نمیکنند‌و‌حتا‌ درخواس ‌تهایی‌هم‌که‌برای‌آنان‌ارسال‌میکنیم‌ با‌بیتوجهی‌روب ‌هرو‌میشود،‌با‌تعویض‌مدیریت‌ هم‌وضع‌تغییری‌نکرده‌است.‌حتا‌سا ‌لها‌است‌ که‌هی ‌چکــدام‌از‌عیدهای‌ما‌را‌هم‌به‌ما‌تبریک‌ نگفته‌است.‌حتا‌شوربختانه‌در‌سریا ‌لها‌و‌فیل ‌مها‌ بسیاری‌از‌نق ‌شهای‌منفی‌برای‌اقلی ‌تها‌در‌نظر‌ گرفته‌میشود.

وضعمان چندان تفاوت نکرده

ما‌رویکرد‌مثبتتری‌از‌دولت‌دکتر‌روحانی‌دید‌هایم‌ اما‌در‌عمل‌مشکالتمان‌فقط‌به‌یک‌قوه‌برنمیگردد‌ و‌ی ‌کسری‌از‌مشکالت‌ما‌نیاز‌به‌ه ‌مکاری‌قو‌هی‌ قضاییه‌و‌مقننه‌دارد‌و‌ی ‌کسری‌مسایل‌هم‌نیاز‌به‌ ه ‌مکاری‌دولت‌دارد.‌منتها‌میزان‌نتیج ‌هبخشی‌آن‌ زیاد‌نیست.‌به‌جز‌بخشهایی‌که‌ما‌مشکل‌قانونی‌ به‌لحاظ‌استخدام‌اقلی ‌تها‌داریم،‌در‌جاهای‌دیگر‌ م ‌یبینیم‌که‌میزان‌توجه‌به‌اقلی ‌تها‌از‌آن‌میزانی‌ که‌ما‌انتظار‌داریم‌حداقل‌در‌بخش‌اســتخدا ‌مها‌ کمتر‌است‌و‌نحو‌هی‌به‌کارگیری‌اقلی ‌تها‌حتا‌در‌ حوزهای‌که‌کامال‌تحت‌نظر‌نهادهای‌دولتی‌است‌ همواره‌دچار‌تاخیر‌است‌و‌دس ‌تیابی‌به‌پس ‌تهای‌ متوسط‌اجرایی‌در‌کشور‌برای‌اقلی ‌تها‌بسیار‌سخت‌ اســت.‌روند‌کلی‌رو‌به‌بهبود‌است‌ولی‌مشکالت‌ اساسی‌با‌قو‌هی‌قضاییه‌وجود‌دارد‌که‌مه ‌مترین‌آن‌ «قانون‌۱۸۸‌مکرر‌ارث»‌است.‌مه ‌مترین‌خواست ‌هی‌ ما‌در‌حال‌حاضر‌حل‌مشکل‌مربوط‌به‌قانون‌ارث‌ است‌که‌تالش‌م ‌یکنیم‌آن‌را‌هم‌حل‌کنیم. ‌‌(شناسه: )36574

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.