برگزاری آیین نوزوتی موبد کورش بلندی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

آیین‌نوزوتی‌موبد‌کورش‌بلندی‌در‌۳۲‌تیرماه‌۶۹۳۱‌از‌ســاعت‌۶‌تا‌۱۱‌در‌آتشکد ‌هی‌تهران‌ برگزار‌م ‌یشــود‌و‌پس‌از‌برگزاری‌این‌آیین‌موبدی‌دیگر‌به‌جرگ ‌هی‌موبدان‌زرتشتی‌تهران‌ م ‌یپیوندد. گفتنی‌اســت‌واپسین‌آیین‌نوزوتی‌موبدان‌تهران‌اردیبهشــ ‌تماه‌سال‌گذشته‌در‌آتشکد‌هی‌ تهران‌روی‌داد‌که‌در‌پی‌آن‌مهربان‌پوالدی‌نوزوت‌شــد.‌موبدان‌زرتشــتی‌پس‌از‌گذراندن‌ برخی‌از‌گام ‌هها‌(:مراحل)‌و‌آزمو ‌نها‌در‌آیین‌نوزوتی‌رسما‌به‌جرگ ‌هی‌موبدان‌م ‌یپیوندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.