«دیوان توران» چاپ شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دیوان‌توران‌ســرود ‌هی‌توران‌شهریاری‌از‌سوی‌انتشــارات‌«برسم»‌چاپ‌شد‌و‌با‌بهای‌۸۳‌ هزار‌تومان‌به‌بازار‌آمد. دوس ‌تداران‌م ‌یتوانند‌این‌کتاب‌را‌از‌دفتر‌هفت ‌هنام ‌هی‌امرداد‌با‌شماره‌۶0۸۴۲۸۸۸‌-‌۱۲0‌بخرند. توران‌شهریاری‌دارای‌کارشناسی‌حقوق‌از‌دانشگاه‌تهران‌است‌و‌کارشناسی‌ارشد‌خود‌را‌در‌ این‌رشــته‌از‌دانشگاه‌شهید‌بهشتی‌گرفته‌است.‌شهریاری‌از‌سوی‌دفتر‌مشارکت‌امور‌زنان‌ وابسته‌به‌دفتر‌ریاست‌جمهوری‌در‌شمار‌0۶‌زن‌نا ‌مآور‌ایران‌جای‌گرفته‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.