سرآغاز پیدایش انسان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده زهرا زيوریمادام

پنجمیــن و واپســین گامهی(:مرحله) ســیر فرگشت(:تطور) انسان، پیدایش انسان هوشمند (انسان مدرن) نزدیک به 160 هزار سال پیش در آفریقا رخ داد. این انسان نزدیک به 50 هزار سال پیش از این خشکسار(:قاره) بیرون رفت، هرچند مدرن شــدن را باید با رویکرد اندامی و رفتاری بررسی کرد. بیشتر دیرینانسانشناسان بر این باورند که آنچه ما به نام رفتار مدرن میشناسیم بازتاب دگرگونی در زندگی، گذران آن و زادآوری انســان بوده اســت که به خوبــی در دادههای باستانشناسی دیده میشود. در این باره ایران به شوند(:دلیل) جایگاه جغرافیاییاش نقشی باارزش را دارا است. ایران دارای مجموعه دستافزارهای ســنگی گوناگونی اســت که گاه پیشینهای تا دورهی پلیستوســن کهن نیــز دارند. همچنین ایران دارای گســترههای پارینهســنگی میانی پرشماری است که از دید گاهنگاری(زمانبندی) در بازهی زمانی مهم انتقالی میان انســانهای کهــن و نوین جــای دارد. ازســوی دیگر، این ســرزمین دارای بســترهای طبیعی مناســبی برای شــکلگیری ســنگوارههای منتسب به دوران پارینهســنگی (دریاچههای باستانی، مردابها و سیستمهای رسوبی) بوده است. همچنین بــا شــتابگرفتن پژوهشهای دیرینانسانشناســی و باستانشناســی پارینهســنگی در آیندهای نهچنــدان دور شاهد کشــف سنگوارههای انسانی از این سرزمین بسیار مهم جغرافیایی باشیم. گرچه پژوهشهای دیرین انسانشناسی در ایران هنوز بسیار نوپا است، ولی این امید هست که با کوشــش پژوهشگران به توانی باال برای واکاوی رسید. (شناسه: )36663

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.