ده هزار جاودانان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

در نگارههای بخش خاوری(:شرقی) آپادانای تختجمشید، پشت سر شاِه برتختنشسته سربازان گارد نیزهدار در سه ردی ِف بر روی هم جای گرفته، ایستادهاند. این سنگنگاره نزدیک به یکسوم فضای بزرگ شمالی نگارهها را دربر گرفته است. این سربازان، که کمابیش 100 تن هســتند، در اینجا به نمایندگی از 10 هزار سربازی به تصویر کشیده شدهاند که «سپاه آمادهباش» شاهنشاه ایران را شکل میدادهاند. این ســربازان را ازاینرو «جاودان» مینامند که با مردن و کشــته شدن یکی، بیدرنگ ســرباز دیگری به جای او گذاشــته میشد. بنابراین شمارگان(:تعداد) این گارد همواره 10 هزار تن بوده است. گارد پشت سر شاه جامهی بلند چیندار هخامنشی بر تن و کفش ایرانی سهبندی به پا کردهاند و نواری بر گرد ســر پیچیدهاند. برای همین نوار اینان را ایالمی انگاشتهاند. ولی در پشت نوار دور سر ایالمیها همیشه گرهی هست. ازاینرو و به ویژه به شوند(:دلیل) کفشها به خوبی روشن است که سربازان گارد پارسی هستند. حتا میتوان چنین گفت که همهی سربازان «ده هزار جاودانان» تنها از پارسها بودهاند. (شناسه: )36661

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.