دبيران گروه

Amordad Weekly Newspaper - - News -

فيروزه فرودي : رويداد • مهيندخت دهنادي : مردم • آناهيد خزير : ادب و هنر فرشيد خداياري : شاهنامه • رستم شهرياري : انديشه زهرا زيوریمادام : باستانشناسی و تاريخ • فرهاد رويينتن : زرتشتيان پوروچيستا رستمی : هشتي • سوده حاجيكرم : عكس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.